Sex­be­te­en­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I höst ska Folk­hälso­myn­dig­he­ten un­der­sö­ka den svens­ka be­folk­ning­ens sex­u­el­la och re­pro­duk­ti­va häl­sa och rät­tig­he­ter (SRHR). Till rät­tig­he­ter räk­nas bland an­nat rät­ten till ab­ort, till­gång till pre­ven­tiv­me­del, sex­u­ell upp­lys­ning samt re­pro­duk­tiv häl­so­ och sjuk­vård. Enkät­frå­gor­na kom­mer bland

ak­ti­va än äld­re, får för­änd­ra­de va­nor i den­na grupp stort ge­nom­slag i sta­tisti­ken. Vid 25 års ål­der är näm­li­gen ak­ti­vi­te­ten på topp, var­ef­ter fre­kven­sen sjun­ker med 3,2 procent per år, en­ligt Twenge. I snitt, sä­ger hon, har per­so­ner i 20-års­ål­dern sex 80 gång­er per år. Vid 45 års ål­der har siff­ran sjun­kit till 60 för att la­gom till pen­sio­nen gup­pa på runt 20 gång­er per år.

Även i Ja­pan sval­nar in­tres­set, nå­got som allt mer bör­jar ses som ett sam­hälls­pro­blem. Där har fe­no­me­net till och med ett eget namn: sek­ku­su shi­nai sho­ko­gun, vil­ket un­ge­fär an­nat att hand­la om er­fa­ren­he­ter av upp­levd dis­kri­mi­ne­ring, sex­u­ellt våld, oöns­ka­de gra­vi­di­te­ter och sex­u­ellt be­te­en­de. Drygt 50 000 per­so­ner kom­mer att få en­kä­ten och un­der­sök­ning­en ge­nom­förs på upp­drag av re­ge­ring­en. kan över­sät­tas med ce­li­bat­syndro­met.

Och pre­cis som i USA tycks det va­ra bland de unga som in­tres­set mins­kar mest. Ex­em­pel­vis vi­sar en un­der­sök­ning, ut­förd av en ja­pansk för­e­ning för fa­mil­je­pla­ne­ring, att 45 procent av al­la kvin­nor som är 16–24 år gam­la in­te är in­tres­se­ra­de av sex­u­ell kon­takt. Mot­sva­ran­de an­del bland män­nen är en dryg fjär­de­del.

Or­sa­ker­na är fle­ra, bå­de so­ci­a­la och kul­tu­rel­la, men där finns ock­så upp­gif­ter om att många unga in­te läng­re ser nå­gon po­äng med sex och kär­lek. I Ja­pan kal­las unga, fri­gi­da män som hell­re äg­nar sig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.