Irans pre­si­dent ut­ma­nas

En hård­för hö­ger och Do­nald Trumps re­to­rik har ökat osä­ker­he­ten in­för va­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Om någ­ra vec­kor går Iran till val. Att Has­san Ro­ha­ni blir kvar på pre­si­dent­pos­ten har ti­di­ga­re va­rit en lå­goddsa­re bland be­dö­ma­re.

Men re­to­ri­ken från USA – och en ny kan­di­dats in­trä­de på den po­li­tis­ka sce­nen – har ökat osä­ker­he­ten.

– Om jag skul­le sat­sa peng­ar på nå­gon kan­di­dat är det fort­fa­ran­de på Ro­ha­ni. Men det har bli­vit mer osä­kert, sä­ger Rouz­beh Par­si vid Lunds uni- ver­si­tet, och sam­man­fat­tar där­med det som tycks va­ra den gängse be­döm­ning­en bland Iran­kän­na­re.

I pre­si­dent­va­let den 19 maj kan ira­ni­er­na på­ver­ka in­rikt­ning­en på po­li­ti­ken i det islams­ka lan­det, där ay­a­tol­la Ali Kha­me­neis ord väger tyngst i de fles­ta sam­man­hang.

Bland dem som in­te tillåts stäl­la upp finns den kon­ser­va­ti­ve ti­di­ga­re pre­si­den­ten Mahmud Ah­ma­di­ne­jad. Men mit­ten­po­li­ti­kern Has­san Ro­ha­ni ut­ma­nas i stäl­let från hö­ger av Ebra­him Rai­si, do­ma­re och rätts­lärd, som ock­så ses som en hård­för kon­ser­va­tiv. Han ses ock­så som Kha­me­neis kan­di­dat.

Den and­li­ge le­da­ren sagt att näs­ta pre­si­dent ska fo­ku­se­ra på den in­hems­ka eko­no­min i stäl­let för att blic­ka mot om­värl­den – ett sätt att in­di­rekt di­stan­se­ra sig från Ro­ha­ni som un­der si­na fy­ra år för­sökt bry­ta Irans iso­le­ring och loc­ka ut­länds­ka in­ve­ste­ring­ar.

Ebra­him Rai­si har un­der de­cen­ni­er rört sig i mak­tens kor­ri­do­rer, men är helt okänd för väl­jar­na. Ska han ha en chans mås­te han när­ma sig mit­ten.

Eko­no­min, och att få ner ar­bets­lös­he­ten, är va­lets ab­so­lut vik­ti­gas­te frå­gor. Vägen mot åter­hämt­ning är lång, se­dan Ro­ha­nis fö­re­gång­a­re Ah­ma­di­ne­jad i prin­cip kört eko­no­min i bot­ten. Men trots kärn­tek­ni­kav­ta­let som lyft de fles­ta sank­tio­ner mot Iran, och en ökad ol­je­ex­port, mär­ker van­ligt folk än­nu inga sto­ra skill­na­der i si­na plån­böc­ker.

Till det kom­mer USA:S hård­na­de re­to­rik mot Iran se­dan Do­nald Trump blev pre­si­dent – mum­ma för den kon­ser­va­ti­va si­dan.

Men ett pro­blem är att den si­dan är splitt­rad, kon­sta­te­rar Rouz­beh Par­si.

Rai­si kon­kur­re­rar om väl­jar­na med Te­he­rans kon­ser­va­ti­ve borg­mäs­ta­re Mo­ham­mad Bag­her Ghali­baf, Ro­ha­nis hu­vud­mot­stån­da­re sist det be­gav sig och be­tyd­ligt mer känd.

– De kon­ser­va­ti­va har ge­men­samt att de är emot Ro­ha­nis po­li­tik, men kan in­te för­kla­ra hur de själ­va skul­le få fart på eko­no­min. Ro­ha­ni kom­mer att pe­ka på ”vad skul­le ha va­rit al­ter­na­ti­vet?”, sä­ger Par­si.

Trots en viss be­svi­kel­se över att Ro­ha­ni in­te ut­rät­tat mer un­der si­na fy­ra år, ock­så gäl­lan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, ser re­for­mis­ter och mo­de­ra­ta väl­ja­re al­ter­na­ti­ven som be­tyd­ligt vär­re.

Men en vik­tig frå­ga om Ro­ha­ni vin­ner är: Med vil­ken mar­gi­nal blir det? Det kan av­gö­ra vil­ket hand­lings­ut­rym­me han får.

– Krym­per mar­gi­na­len kan Kha­me­nei sä­ga att ”ditt folk­li­ga man­dat har mins­kat, så kaxa dig in­te”, sä­ger Par­si.

Jen­ny Pe­ters­son/tt

FOTO: VAHID SALEMI/AP/ARKIV

Fle­ra kan­di­da­ter. Irans pre­si­dent, mit­ten­po­li­ti­kern Has­san Ro­ha­ni, hop­pas på att bli om­vald för en and­ra man­dat­pe­ri­od vid va­let den 19 maj. Hi­sto­riskt sett bru­kar pre­si­den­ter sit­ta två pe­ri­o­der, men det är fle­ra kan­di­da­ter som ut­ma­nar ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.