Trump kri­ti­se­ras för in­bju­dan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump får hård kri­tik för sitt över­ras­kan­de be­slut att bju­da in Filip­pi­ner­nas kon­tro­ver­si­el­le ledare Rod­ri­go Du­ter­te till Vi­ta hu­set. In­vi­ten är om­dö­mes­lös, en­ligt män­ni­sko­rätts­grup­per.

För­o­lämp­ning­ar av världs­le­da­re, hot mot po­li­tis­ka mot­stån­da­re och tu­sen­tals mord på män­ni­skor med verk­lig el­ler på­ståd­da kopp­ling­ar till drog­han­del. Fa­cit för den fi­lip­pins­ke pre­si­den­ten Rod­ri­go Du­ter­tes första tio må­na­der vid mak­ten är mörkt.

Det hind­ra­de in­te Do­nald Trump från att bju­da in Du­ter­te till Vi­ta hu­set. In­vi­ten fram­för­des i ett vän­skap­ligt te­le­fon­sam­tal om Nord­ko­re­akri­sen i hel­gen. Nu stö­ter Trumps be­slut, som tycks ha fat­tats ut­an sam­råd med ut­ri­kes­de­par­te­men­tet, på hårt mot­stånd.

– Genom att i allt vä­sent­ligt stöd­ja Du­ter­tes mor­dis­ka krig mot dro­ger är Trump mo­ra­liskt med­skyl­dig till fram­ti­da dö­dan­de, sä­ger John Sif­ton på Hu­man Rights Watchs Asi­enav­del­ning till The New York Ti­mes.

Även Christop­her Murp­hy, de­mo­kra­tisk le­da­mot i se­na­tens ut­ri­kesut­skott, är kri­tisk.

– Vi be­vitt­nar i re­al­tid hur USA:S ställ­ning som mo­ra­lisk ba­ner­fö­ra­re i frå­gor om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter vitt­rar sön­der, sä­ger han.

Do­nald Trumps fö­re­trä­da­re Ba­rack Oba­ma ha­de en ky­lig re­la­tion till Du­ter­te, som vid ett till­fäl­le kal­la­de Oba­ma ”ho­runge”.

Pon­tus Ahl­kvist/tt

FOTO: AP

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.