I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ÅTERRAPPORT. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven om mö­tet i Eu­ro­pe­is­ka rå­det.

■■GASLEDNING. Nord Stream 2 om till­stånds­an­sö­kan och mil­jö­kon­se­kvens­be­skriv­ning.

■■RYSSLAND. Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel träf­far pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin i Moskva.

■■KINA. Dan­marks pre­miär­mi­nis­ter Lars Lok­ke Rasmus­sen på be­sök.

■■EU. Se­mi­na­ri­um i Brys­sel om den nor­dis­ka ener­gi­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.