Läc­ker första full­träff

FOTBOLL: GUSTAF NILSSON RÄDDADE PO­ÄNG TILL BRÖNDBY

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Anders Flink 010-471 52 44 ∙ anders.flink@hn.se

Med knap­pa kvar­ten kvar kom det – Gustaf Nils­sons första mål i Brönd­bys A-lag. – Och det blev fak­tiskt gans­ka snyggt, my­ser den för­re Fff:aren om kvit­te­ring­en mot Sön­derjyl­land.

”Det ha­de va­rit än­nu trev­li­ga­re om det ha­de bli­vit ett se­ger­mål ock­så” GUSTAF NILSSON

Bröndby

Han fick för­tro­en­det från start och bil­da­de an­falls­par med Jan Kli­ment. Brönd­bys två and­ra an­fal­la­re som bå­da har pro­du­ce­rat gott om mål – Te­e­mu Puk­ki och Ka­mil Wil­czek – fick vi­la till för mån för Nilsson och Kli­ment.

– Vi har en cup­se­mi­fi­nal på tors­dag, den är ock­så vik­tig, på­pe­kar Gustaf, nöjd med att han tog chan­sen när han fick den.

KONKURRENSEN ÄR TUFF, det gäl­ler att ta va­ra på till­fäl­le­na. Och det gjor­de den svens­ke 19-åring­en i den 73:e mi­nu­ten.

Med en stopp­fint lu­ra­de Gustaf bort två för­sva­ra­re, med en fint tog han sig för­bi den en tred­je.

– Sen var det ba­ra att rul­la in bol­len i öp­pet mål, be­rät­tar Gustaf, som fick pass­ning­en från bac­ken Jo­han Lars­son.

Gott att ord­na po­äng, men Gustaf tyc­ker att han bor­de gjort yt­ter­li­ga­re nå­got mål.

– Jag ha­de fler chan­ser, bland an­nat ett bra lä­ge på slu­tet.

Ef­ter ett mot­lägg fick Gustaf skott­chans in­nan­för straff­om­rå­det, men pla­ce­ra­de bol­len ut­an­för med sin väns­ter­fot.

– Jag ha­de nog mer tid på mig än jag trod­de. Det ha­de va­rit än­nu trev­li­ga­re om det ha­de bli­vit ett se­ger­mål ock­så.

MED FEM OMGÅNGAR kvar av den dans­ka mäs­ter­skaps­se­ri­en har Bröndby säk­rat andra­plat­sen, men har ock­så ett näst in­till hopp­löst lä­ge för att häm­ta in se­ri­e­le­dan­de FC Kö­pen­hamn.

– Det kanske finns en te­o­re­tisk chans, men i prak­ti­ken är det kört, sä­ger Gustaf.

Hans långa väg till­ba­ka, ef­ter den ödes­dig­ra fot­frak­tu­ren mot Norr­kö­ping, är över. Och Gustaf, som fyl­ler 20 år om en knapp må­nad, är nöjd med till­va­ron.

– Så här i ef­ter­hand var det skönt att vi gav re­ha­bi­li­te­ring­en den tid som be­höv­des. Men det var en job­big pe­ri­od, er­kän­ner han.

Nu har han inga kän­ning­ar av ska­dan, möj­li­gen kan det hug­ga till i nå­gon si­tu­a­tion, men det ska in­te va­ra nå­gon risk.

– Vi trä­nar re­jält myc­ket och jag tyc­ker nog att jag ut­veck­lats som spe­la­re, me­nar Gustaf. Kanske li­te mer musk­ler ock­så?

– Ha­ha, jag kanske li­te grann, sä­ger den 1,96 me­ter långe och 87 ki­lo tunge an­fal­la­ren.

Gustaf har för­stås koll på hur det går för sitt kä­ra Fal­ken­bergs FF. Han för­sö­ker se så många mat­cher som möj­ligt, när till­fäl­le ges.

– De har haft en tuff start. Se­nast mot Gais var det bit­tert, FFF var ju det bätt­re la­get, tyc­ker Gustaf.

Det dans­ka se­ri­e­spe­let av­slu­tas i slu­tet av maj.

– Se­dan får vi väl någ­ra vec­kors le­digt, in­nan det drar igång igen, sä­ger Gustaf.

Kan tän­ka att det blir en sväng hem till Fal­ken­berg och ett par be­sök på Skrea strand om väd­ret så tillå­ter.

Bild: LUDVIG THUNMAN

MÅLNOLLAN SPRACK. Gustaf Nilsson fick för­tro­en­det från start i Bröndby och kvit­te­ra­de till 1–1 i bor­t­a­mö­tet med Sön­derjyl­land. Hans första A-lags­mål som proffs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.