Chans­rikt när Bo­is krys­sa­de i Sö­der­täl­je

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Det näs­tan hag­la­de chan­ser – åt bå­da håll. – Det är man kanske in­te van vid när Var­bergs Bo­is är in­blan­dat, sa Kal­le Sö­der­ström.

Vi räk­na­de in­te al­la chan­ser, men mat­chen ha­de kun­na slu­tat 3–3 om la­gen va­rit li­te mer ef­fek­ti­va.

– När vi är in­blan­da­de bru­kar det bli mer taj­ta mat­cher, men i dag vil­le vi gå för det of­fen­sivt, och ibland blev det kanske li­te väl of­fen­sivt, sa Kal­le Sö­der­ström.

Han sprang som en gal­ning upp och ner på plan.

– Ja, det blev den del löp­ning­ar. Och jag tog slut li­te ti­di­ga­re än van­ligt.

VAR­BERGS BO­IS TRÄNARE Jör­gen Wå­le­mark an­såg att man sam­la­de ihop till en se­ger.

– Vi ska­pa­de så myc­ket chan­ser och ha­de vi ta­git led­ning­en ha­de mat­chen nog bli­vit an­norlun­da.

Fram­förallt Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr ha­de chan­ser i första halv­lek, som när han fin­ta­de bort en för­sva­ra­re i den 12:e mi­nu­ten man blev li­te för lång­sam med skot­tet med väns­tern så en Sy­ri­ans­ka-back kun­de täc­ka.

– ”Gab­be” har någ­ra kla­ra chan­ser och vi bör gö­ra fler mål, men det är ba­ra en tids­frå­ga in­nan må­len kom­mer. Jag är in­te oro­lig. Han har le­gat bakom fle­ra av vå­ra mål hit­tills och fix­at straf­far, sa Jör­gen.

Nic­ken som Ham­pus El­gan räddade ef­ter 34 mi­nu­ter var ock­så en vass chans och när han höll på att gli­da in ett in­lägg från Eli­as An­ders­son i den 39:e var en an­nan.

– Jag tyc­ker att vå­ra tre for­wards ska­par myc­ket fram­åt och det är jag nöjd med, sa Jör­gen Wå­le­mark.

MEN DET VAR Sy­ri­ans­ka som tog led­ning­en ef­ter en fin ge­nom­skä­ra­re till Mat­ti­as Genc.

Bo­is kom till­ba­ka snabbt. Kal­le Sö­der­ströms skott­pass­ning till Tho­mas Boya­ke var en de­li­ka­tess.

– Jag slog den hårt med vris­ten. Det var lä­ge för det när jag såg ytan mel­lan bac­kar­na och mål­vak­ten, sa Kal­le.

Och Boya­ke nic­ka­de in kvit­te­ring­en.

– Vi job­bar med att få in Tho­mas och de and­ra mitt­fäl­tar­na än mer i straff­om­rå­det och här ha­de han just en hög­re po­si­tion, sa Jör­gen Wå­le­mark.

I DEN 52:A mi­nu­ten rå­ka­de An­ton Lil­jen­bäck ut för en otäck smäll. Han nic­ka­de ihop med Sy­ri­ans­kas för­sva­ra­re Ab­del Di­ar­ra.

– Jag såg ho­nom in­te kom­ma ut­an vil­le ha ut nic­ken till en av vå­ra spe­la­re, sa An­ton.

Lil­jen­bäck be­rät­ta­de ef­ter mat­chen att det in­te var nå­gon fa­ra med ho­nom.

– Det är ing­en hjärn­skak­ning. Men ögat svull­na­de igen di­rekt. Det var in­te tal om att fort­sät­ta spe­la.

Han be­hö­ver tro­ligt­vis in­te sy och hop­pas va­ra till­ba­ka i spel snart.

Lil­jen­bäck var in­te helt nöjd med en po­äng.

– Fan, vi för­tjä­na­de en trea. Så många chan­ser vi ska­pa­de. Vi tog ju över helt på slu­tet och var star­ka. Men en po­äng bor­ta mot dem är god­känt. Kal­le Sö­der­ström höll med: – En po­äng är bra, men det kän­des som om vi för­lo­ra­de två.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

RÄDDADE PO­ÄNG. Tho­mas Bo­akye kvit­te­ra­de med en kraft­full nick och såg till att Var­bergs Bo­is fick en po­äng med sig hem från Sö­der­täl­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.