För­bun­det vill stry­ka al­la gam­la re­kord

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Eu­ro­pe­is­ka fri­id­rotts­för­bun­det (EAA) vill stry­ka al­la gam­la Eu­ro­pa­re­kord in­om fri­id­rot­ten. Svens­ka re­kor­d­in­ne­ha­va­re gil­lar in­te för­sla­get, men Iaaf­ba­sen Sebastian Coe gör tum­men upp.

– Det är ett steg i rätt rikt­ning, sä­ger han.

EAA fö­re­slår att de gam­la re­kor­den ska kal­las för just gam­la re­kord, och att de nya ska ham­na på en egen lis­ta från och med ja­nu­a­ri näs­ta år. An­led­ning­en är att fle­ra av de ti­di­ga­re re­kor­den miss­tänks ha satts av do­pa­de fri­id­rot­ta­re.

”Jag tyc­ker om för­sla­get för det un­der­stry­ker att fri­id­rot­ten har ett fun­ge­ran­de sy­stem för dop­nings­tes­ter och tek­no­lo­gi som är sta­bi­la­re och säk­ra­re än för ti­o­fem­ton år se­dan” SEBASTIAN COE

IAAF-BAS

EN­LIGT FÖR­SLA­GET, SOM ska läg­gas fram för In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det (IAAF) i au­gusti, ska ett nytt Eu­ro­pa­re­kord in­te god­kän­nas om in­te stan­dar­den på täv­ling­en och på den tek­nis­ka ut­rust­ning­en är av högs­ta kva­li­té, och om fri­id­rot­ta­ren in­te dop­nings­testats må­na­den fö­re re­kor­det, upp­ger Reu­ters.

– Jag tyc­ker om för­sla­get för det un­der­stry­ker att fri­id­rot­ten har ett fun­ge­ran­de sy­stem för dop­nings­tes­ter och tek­no­lo­gi som är sta­bi­la­re och säk­ra­re än för tio-fem­ton år se­dan, sä­ger Coe en­ligt Reu­ters.

– De som har re­kor­den i dag kom­mer kanske att kän­na att nå­got tas ifrån dem. Men det här är ett steg i rätt rikt­ning och görs det rätt finns det en chans att vin­na till­ba­ka för­tro­en­det när det gäl­ler sånt här.

PATRIK SJÖBERG ÄR en av de svens­kar som kan bli av med sitt höjd­hopps­re­kord (2,42 me­ter).

Han sä­ger till Af­ton­bla­det att han in­te skul­le lig­ga sömn­lös om re­kor­det tas bort, men han an­ser att EAA för­lo­rar i tro­vär­dig­het när de in­te ti­di­ga­re stop­pa­de de dop­nings­tyng­da län­der­na.

– Ha­de de ti­di­ga­re ta­git bort idi­otre­kor­den från bland an­nat for­na öst och skött dop­nings­kri­get så ha­de det i al­la fall gett för­bun­det li­te ’balls’. Men nu är det ba­ra jäv­ligt löj­ligt, sä­ger Sjöberg.

And­ra svens­kar med eu­ro­pa­re­kord är Ca­ro­li­na Klüft, Kaj­sa Ber­gqvist, San­na Kal­lur och Abe­ba Are­gawi.

Bild: RO­BERT BOMAN

EN­SAM ÄR STARK. Väs­terås Chris­ta Ne­a­ry hit­tar rätt med pan­nan, om­gi­ven av en mängd Böl­jan-spe­la­re, och nic­kar in 0–2 ef­ter knap­pa kvar­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.