Simon låg bakom bå­da Vif-må­len

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Simon An­ders­son trivs mot Ul­la­red. Hans in­sats låg bakom se­gern. – Man tag­gar all­tid li­te mer mot Ul­la­red, det känns ju som årets match, sa Simon.

UL­LA­RED VINBERG

(1–1)

1 2

I första der­byt för­ra sä­song­en gjor­de Simon An­ders­son ett mål i 2–0se­gern. Nu blev det yt­ter­li­ga­re ett och dess­utom en mål­gi­van­de pass­ning. Må­let kom på fri­spark. – Det var ju hur många som helst i mu­ren och fram­för. Jag för­sök­te få den vid si­dan om, på mål­vak­tens si­da. Skot­tet blev in­te hårt, men jag sköt lågt, sa Simon.

Ul­la­reds mål­vakt Jo­han Bratt­berg hann ner, men kun­de ba­ra sty­ra bol­len i in­si­dan av stol­pen och in.

– Vi är tre om fri­spar­kar­na och det var ett tag se­dan jag slog en, men jag har trä­nat myc­ket på dem.

Det ha­de gått åt­ta mi­nu­ter och Vinberg ac­cen­tu­e­ra­de sitt grepp om mat­chen. Men någ­ra skar­pa mål­chan­ser kom in­te.

Och så fick Ul­la­red en fast si­tu­a­tion, en hör­na. Den nic­ka­des först av John Nilsson och på re­tu­ren höll sig Oskar Lars­son fram­me och stöt­te in kvit­te­ring­en.

– Det är nå­got med Ul­la­red och fas­ta. De är all­tid far­li­ga, sa Simon An­ders­son.

PIGGE JESPER PETTERSSON ut­nytt­ja­de sin snabb­het på kan­ten och låg bakom två far­li­ga Vin­bergschan­ser. Den första var en pass­ning till Mal­kolm Karls­son, men hans skott räd­da­des av Jo­han Bratt­berg.

Den and­ra, ett hårt in­spel, bröts av Mac Jo­hans­son an­nars ha­de Me­di­on Ka­bashi fått öp­pet mål.

Men det skul­le bli ett öp­pet mål för Vinberg. I den 59:e mi­nu­ten.

– Jesper Pettersson fick in bol­len bakom de­ras back­lin­je, per­fekt och jag löp­te och vil­le va­ra få in den och hop­pa­des att nå­gon var där, sa Simon An­ders­son.

Ro­bin Tho­mas­son mis­sa­de in­te öp­pet mål vid bort­re stol­pen.

På slu­tet ha­de Ul­la­red en kvit­te­rings­chans. Men Alex­an­der Jo­hans­son mis­sa­de.

– Vi fick fram bol­len där och det va­ra ba­ra att dra till, men ty­värr gick den ut­an­för, sa Alex­an­der.

– Det blev myc­ket kri­ga men de var li­te he­ta­re på andra­bol­lar­na. Vi job­ba­de än­då oss in i mat­chen, tyck­te Alex­an­der.

Ul­la­red ställ­de över­ras­kan­de upp med en 3-5-2-upp­ställ­ning.

– Vi tyck­te att vi ha­de ma­te­ri­al för det med tre sta­bi­la in­ner­bac­kar och nu var Jo­el Fo­gel­berg på re­sa och då vil­le vi tes­ta, sa Uno An­ders­son.

DET VAR IN­TE spel­sy­ste­met som låg bakom för­lus­ten.

– Vi var tvåa på bol­len. I ett der­by ska man off­ra sin kropp och stånga sig blo­dig. Men vi var in­te med. Jag är jät­te­miss­be­lå­ten och Vin­bergs se­ger var rätt­vis, sa Uno.

Kol­le­gan Mi­chael Svens­son var desto gla­da­re.

– Jät­teskönt. Vi möt­te ett re­jält lag som var svå­ra att mö­ta. Jag ha­de in­te vän­tat mig att mö­ta en 3-5-2upp­ställ­ning, men vi fo­ku­se­ra­de på vårt spel.

– In­nan har vi va­rit li­te mer om­ständ­li­ga i vårt an­falls­spel, men den här gång­en kom vi till fler av­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.