Två dröm­mål sänk­te HBK

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS JÖNSSON/TT

”Den vobb­la­de li­te i luf­ten, som Ro­nal­dos skott kan gö­ra.”

MELKER HALLBERG

Genom två rik­ti­ga klass­mål tog Kal­mar första se­gern för sä­song­en. Melker Hall­bergs och Vik­tor Elms av­slut var rik­tigt fot­bolls­go­dis och de en­da må­len i 2–0-se­gern över Halmstad.

KAL­MAR HALMSTAD

(1–0)

2 0

Var­ken Kal­mar el­ler Halmstad har haft nå­gon per­fekt in­led­ning på sä­song­en. Långt där­i­från.

Men tre po­äng för Halmstad skul­le än­då be­ty­da kon­takt upp­åt i ta­bel­len, för Kal­mar att de skul­le få kon­takt med la­gen ovan­för ned­flytt­nings­strec­ket.

KAL­MAR JAGADE OCK­SÅ första se­gern för sä­song­en. Ef­ter fy­ra mat­cher med, i mil­das­te möj­li­ga or­da­lag, tvek­sam­ma in­sat­ser såg man en li­ten an­ty­dan till det Kal­mar som tog en sjät­te­plats för­ra sä­song­en mot Mal­mö se­nast.

Första halv­lek be­stod av 44 mi­nu­ter och 55 se­kun­der av högst me­di­o­ker fotboll med många fel­pass och när­kam­per. Men de åter­stå­en­de fem se­kun­der­na var ren och skär bril­jans sig­ne­rad Melker Hallberg.

25 me­ter från mål, li­te till hö­ger sett från mål­vak­ten, fick Hallberg bol­len. Han avan­ce­ra­de en me­ter, sik­ta­de och sköt. Årets mål är en term som bru­kar släng­as runt ett par gång­er per om­gång, men det här mås­te va­ra en se­ri­ös kan­di­dat.

Bol­len låg som en pla­net i om­lopps­ba­na i luf­ten in­nan den bor­ra­de sig in i mål­vak­tens vänst­ra kryss. Träf­fen var helt per­fekt.

MELKER HALLBERG INSÅG vil­ken typ av mål han gjort och var in­te rik­tigt sä­ker på hur han skul­le fi­ra. Ef­ter att ha sprung­it runt som en yr hö­na i ett par se­kun­der lan­da­de det i ett jät­teskutt upp i luf­ten med nä­ven mot skyn.

I bör­jan av and­ra halv­lek kän­de Vik­tor Elm att han in­te vil­le va­ra säm­re. När Ro­ma­rio gick om­kull och fick fri­spark en sju, åt­ta me­ter ut­an­för straff­om­rå­des­lin­jen la­de Elm upp bol­len. Det var in­te li­ka vac­kert som Hall­bergs mål, men träf­fen var per­fekt och bol­len gick in via stol­pen till 2–0.

Halmstad då? Jo, de ha­de si­na chan­ser. Bland an­nat en far­lig fri­spark och Mar­cus Jo­hans­son som mis­sa­de mål i öp­pet lä­ge i straff­om­rå­det. Och med en drygt kvart kvar fick de re­jäl press på Kal­mar. Men ut­an att få ut­del­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.