Tv-bon­den är till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se

Jen­ni­fer Er­lands­son från Slö­inge är re­do för yt­ter­li­ga­re en sä­song av TV4:S Bon­de sö­ker fru. Den här gång­en bakom ka­me­ror­na.

– När bön­der­na sit­ter och be­rät­tar är det nå­gon som sit­ter mitte­mot och stäl­ler frå­gor ut­an att sy­nas i bild. Det blir jag, sä­ger Jen­ni­fer Er­lands­son som ska job­ba som in­slags­pro­du­cent.

Hon kom­mer att in­ter­vjua bön­der­na från brev­skriv­ning till li­vet på går­dar­na. Jen­ni­fer Er­lands­son är jour­na­list i grun­den, men ser det som en stor för­del att hon själv va­rit med som ner­vös och kär­leks­sö­kan­de bon­de.

– Det blir su­per­ro­ligt. Man får ju va­ra li­te hob­bypsy­ko­log och få dem att be­rät­ta. Men jag hop­pas att de ska kän­na för­tro­en­de för mig ef­tersom jag vet vil­ka vån­dor de kan gå ige­nom, sä­ger hon.

NÄR HON SJÄLV var med som sö­kan­de bon­de val­de hon till slut brev­skri­va­ren Char­lie Guld­vinge. Men det blev ing­en lång­va­rig ro­mans.

– Nej, en här­lig som­mar­flirt men in­te så myc­ket mer, sä­ger hon.

Hon tror att pro­gram­met kan va­ra ett bra sätt att träf­fa nå­gon, men att de ro­man­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na på sätt och vis lu­rar del­ta­gar­na.

– Det blir ett av­brott i var­da­gen där nå­gon an­nan ord­nar ro­man­tis­ka dej­ter åt en. Man kan in­te vi­sa varand­ra sin in­ten­si­va var­dag, ut­an be­fin­ner sig i kär­leks­bubb­la, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.