Fak­ta:

Man­do Di­ao

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

* Bak­grund: Bil­da­des i Bor­länge i mit­ten av 1990-ta­let av Björn Dix­gård och Da­ni­el Haglund un­der nam­net But­ler. 1996 an­slöt Gustaf Norén som, till­sam­mans med Dix­gård, kom att bli ban­dets mu­si­ka­lis­ka mo­tor.

* Kar­riär: Slog ige­nom i bör­jan av 90-ta­let med sing­lar som ”Mo­town blood” och ”Mr Moon”. Fick ett bre­da­re ge­nom­brott i slu­tet av 00-ta­let med hits som ”Dance with so­me­bo­dy” och blev när­mast folk­kä­ra med Gustaf Frö­ding-al­bu­met ”In­fru­set” 2012. Sing­eln ”Ströv­tåg i hem­byg­den” låg et­ta på Svensk­top­pen i 86 vec­kor. 2015 läm­na­de Gustaf Norén Man­do Di­ao. Ban­det be­står se­dan dess av Björn Dix­gård, Carl-jo­han Fo­gel­klou, Jens Si­verstedt, Patrik He­i­kin­pi­e­ti och Da­ni­el Haglund.

* Diskogra­fi: ”Bring ’em in” (2002), ”Hur­ri­ca­ne bar” (2004), ”Ode to och­ra­sy” (2006), ”Ne­ver seen the light of day” (2007), ”Gi­ve me fi­re!” (2009), ”In­fru­set” (2012), ”Ae­li­ta” (2014).

* Ak­tu­el­la: Med nya al­bu­met ”Good ti­mes”, som släpps den 12 maj, och en som­martur­né.

* Tur­né­da­tum: 27/5 Trond­heim, 2/6 Helsing­fors, 5/6 Stock­holm, 11/6 År­hus, 30/6 Norr­kö­ping. Ban­det gör ock­så en rad kon­ser­ter runt om i Eu­ro­pa un­der som­ma­ren.

– Det blir i höst, då ska vi spe­la i Sve­ri­ge. Det kom­mer att bli ett gäng spel­ning­ar, en tur­né, lo­var Björn Dix­gård.

Bild: NOELLA JO­HANS­SON/TT

HAR GÅTT VI­DA­RE. Man­do Di­ao är till­ba­ka med sitt första al­bum ef­ter Gustaf Noréns av­hopp häromå­ret. ”Det är na­tur­ligt­vis an­norlun­da att han in­te är med”, sä­ger front­man­nen Björn Dix­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.