Man­do Di­ao mer de­mo­kra­tiskt nu

MU­SIK: GUSTAF NORÉNS AV­HOPP UT­VECK­LA­DE BAN­DET

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

För två år se­dan kom beskedet att ett av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka rock­band bli­vit en front­man och låt­skri­va­re mind­re. Gustaf Norén val­de att läm­na Man­do Di­ao för att ”tes­ta nya konst­när­li­ga ut­tryck”.

– Det var ju tungt den da­gen det hän­de, även om det nå­gon­stans ock­så var vän­tat. Det ha­de känts som att just det skul­le hän­da en läng­re tid, sä­ger Björn Dix­gård.

Man­do Di­ao ha­de då en hel som­martur­né in­bo­kad och be­stäm­de sig för att ge­nom­fö­ra kon­ser­ter­na. Det kän­des bra och al­la tvi­vel om ban­dets fram­tid la­des åt si­dan.

– Det är un­ge­fär som när man bru­tit be­net och se­dan ska bort gip­set, man tes­tar om det fun­ge­rar att gå. Och det gjor­de det, sä­ger Björn Dix­gård.

Nu har Man­do Di­ao ock­så gjort klart sitt första al­bum ef­ter av­hop­pet. ”Good ti­mes” släpps den 12 maj och ar­be­tet med ski­van har va­rit an­norlun­da för ban­det.

– Jag och Gustaf var ju så star­ka ihop som låt­skri­var­par. Nu är det de­mo­kra­tiskt på ett an­nat sätt, det känns som att de and­ra i ban­det är mer del­ak­ti­ga och det tyc­ker jag är grymt. Det är ju egent­li­gen där­för man har ett band, an­nars kan man li­ka gär­na va­ra so­lo­ar­tist, sä­ger Björn Dix­gård.

DEN DEMOKRATISKA pro­ces­sen hörs ock­så i slut­re­sul­ta­tet. Björn Dix­gård be­skri­ver ”Good ti­mes” som en ”band­ski­va”.

– Låt­ma­te­ri­a­let är på ett an­nat sätt ef­tersom fler är in­vol­ve­ra­de. Jag har skri­vit mer­par­ten men det är fler som har va­rit med och satt sin prä­gel. Det märks på lå­tar­na och det hörs i tex­ter­na, sä­ger han.

Rent mu­si­ka­liskt är al­bu­met ett steg till­ba­ka mot den sou­li­ga rock som Man­do Di­ao en gång slog ige­nom med. Kon­tras­ten mot den kon­cep­tu­el­la fö­re­gång­a­ren ”Ae­li­ta” är enorm.

– Där var det ju mer pro­gram­me­ring, det var en mer elektro­nisk ski­va. Men på den här ski­van vil­le vi verk­li­gen spe­la till­sam­mans, vi vil­le in­te att det skul­le fin­nas någ­ra fil­ter på den. Vi vil­le att den skul­le va­ra di­stinkt och rakt på, sä­ger Björn Dix­gård.

Man­do Di­ao över­lev­de Gustaf Noréns av­hopp och ut­veck­la­des på kup­pen. Kom­man­de al­bu­met ”Good ti­mes” blev till un­der en mer de­mo­kra­tisk pro­cess. – Det är verk­li­gen en band­ski­va, sä­ger front­man­nen Björn Dix­gård.

”Det känns som att de and­ra i ban­det är mer del­ak­ti­ga och det tyc­ker jag är grymt.”

BJÖRN DIX­GÅRD

”GOOD TI­MES” FÖLJS upp med sed­van­ligt tur­ne­ran­de runt om i Eu­ro­pa och ett par kon­ser­ter i Nor­den. Fler kon­ser­ter på hem­ma­plan är dock att vän­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.