Dans­band får stör­re ut­rym­me på Spo­ti­fy

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Dans­bandskul­tu­ren är stark i Sve­ri­ge. Nu får ban­den ock­så stör­re ut­rym­me på Spo­ti­fy. – Det är på ti­den, det här är ju en folk­rö­rel­se, sä­ger Las­se Ste­fanz-sång­a­ren Olle Jönsson.

Ström­nings­tjäns­ten Spo­ti­fy er­bju­der se­dan ti­di­ga­re si­na kun­der att grä­va dju­pa­re i en rad gen­rer som pop, me­tal och klas­siskt.

I dag, fre­dag, lan­se­rar man ock­så en av­del­ning för dans­bands­mu­sik i tjäns­ten.

”Dans­band är bland det mest folk­li­ga vi har i Sve­ri­ge. Sett till hur stor och de­di­ke­rad publi­ken är känns det själv­klart att hyl­la de svens­ka dans­ban­den med en egen ka­te­go­ri i Spo­ti­fy”, sä­ger fö­re­ta­get i en kom­men­tar.

IOLLE JÖNSSON Las­se Ste­fanz, det mest po­pu­lä­ra dans­ban­det på ström­nings­tjäns­ten, tyc­ker att det är ett bra ini­ti­a­tiv. Han tyc­ker att dans­bands­mu­sik är en folk­rö­rel­se.

– Var­je kväll är folk ute och dansar, sit­ter hem­ma och lyss­nar el­ler spe­lar mu­si­ken på par­ty, sä­ger Olle Jönsson till TT.

Dans­bands­lyss­na­re har tra­di­tio­nellt sett va­rit sto­ra kon­su­men­ter av mu­sik i fy­sisk form. Så är det fort­fa­ran­de men ström­mad mu­sik är ett bra kom­ple­ment, en­ligt Olle Jönsson.

– VI VAR li­te räd­da i bör­jan att vår publik in­te skul­le anam­ma så­dant här, för de vill ha fy­sis­ka ski­vor. Men nu är vi så lyck­ligt lot­ta­de att vår publik vill ha bå­de fy­sis­ka ski­vor och lyss­na på Spo­ti­fy. De tyc­ker att det är väl­digt prak­tiskt att in­te be­hö­va ha så många plat­tor med sig i si­na bi­lar, hus­vag­nar el­ler på par­ty, sä­ger han.

Olle Jönsson be­rät­tar att Las­se Ste­fanz till och med bru­kar an­vän­da sig av ström­nings­sta­tistik för att ut­veck­la sin re­per­to­ar.

– Om man ser att det är en tio lå­tar som är de mest lyss­na­de, då kan vi läg­ga in dem och kö­ra dem på kväl­len, sä­ger han.

Bild: MAJA SUSLIN/TT

FÅR TA PLATS. Olle Jöns­sons Las­se Ste­fanz, och and­ra po­pu­lä­ra dans­band, ska få mer ut­rym­me på Spo­ti­fy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.