Land­bygds­råd dund­rar om bo­stads­si­tu­a­tio­nen

Hallands Nyheter - - Varberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

”Vi lig­ger hopp­löst ef­ter re­dan och nu har vi fle­ra år fram­för oss av pla­ner och ut­red­ning­ar. I bland känns det som om kom­mu­nen har ko­lik”

Ta va­ra på en­ga­ge­mang­et på lands­byg­den: un­der­lät­ta för ny­bygg­na­tion och flytt­ked­jor. Det me­nar Var­bergs Lands­bygds­råd som un­der tis­dags­kväl­len upp­vak­ta­de po­li­ti­ker­na med en om­fat­tan­de ut­red­ning.

I år ska över­sikts­pla­nen för Var­bergs kom­muns in­land för­dju­pas. Det har fått Var­bergs Lands­bygds­råd att age­ra. I år läg­ger rå­det all sin kraft på att ut­re­da bygg­na­tions- och bo­en­de­si­tu­a­tio­nen på lands­byg­den – ett om­rå­de som rå­det me­nar har ig­no­re­rats un­der en läng­re tid.

– Det är dags att age­ra. Vi lig­ger hopp­löst ef­ter re­dan och nu har vi fle­ra år fram­för oss av pla­ner och ut­red­ning­ar. I bland känns det som om kom­mu­nen har ko­lik. Vi mås­te vå­ga gö­ra nå­got åt sa­ken, sä­ger Katarina Sundvall, ord­fö­ran­de i Var­bergs Lands­bygds­råd.

KATARINA SUNDVALL ord­fö­ran­de Var­bergs Lands­bygds­råd

KARTLÄGGNINGEN HAR MYNNAT ut i en rad sta­tis­tis­ka slut­sat­ser som un­der tis­dags­kväl­len pre­sen­te­ra­des för fö­re­trä­da­re för samt­li­ga par­ti­er i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Det finns så många my­ter om lands­byg­den. Att det skul­le va­ra svårt att få hu­sen sål­da el­ler att det står lä­gen­he­ter tom­ma till ex­em­pel. Ing­et av det stäm­mer, sä­ger Katarina Sundvall.

En­ligt rå­dets stu­die är det kö till lä­gen­he­ter­na på lands­byg­den sam­ti­digt som äld­re kom­mu­nin­vå­na­re tving­as bo kvar i sto­ra hus på grund av bris­ten. De få hus som kom­mer ut på mark­na­den säljs in­te säl­lan för be­tyd­ligt mer än ut­gångs­pri­set, me­nar rå­det.

SAM­TI­DIGT SAK­NAS DET var­ken en­ga­ge­mang el­ler vil­ja lo­kalt för att sat­sa på ny­bygg­na­tion.

– Lands­orts­bor­na är va­na att mo­bi­li­se­ra bå­de tid och kraft. Det finns så myc­ket gra­tis i den kraf­ten som re­dan finns, sä­ger Katarina Sundvall.

Bland de kon­kre­ta för­slag som rå­det läm­nar över finns bland an­nat in­fö­ran­det av en bygg­lots och en sam­ord­na­re för vat­ten och av­lopp. Det sak­nas i dag i kom­mu­nen och skul­le kun­na un­der­lät­ta byg­gi­ni­ti­a­tiv på lands­byg­den, me­nar Katarina Sundvall. Hon an­ser ock­så att kom­mu­nen bor­de kun­na an­vi­sa mark som un­der­lät­tar för män­ni­skor att gå sam­man, oav­sett om det hand­lar om byg­ge­men­skap i lo­ka­la föreningar el­ler i so­ci­a­la ak­tie­bo­lag.

– Man kanske skul­le ta ett an­nat grepp och frå­ga sig vad man egent­li­gen vill gö­ra på lands­byg­den? När man gör den nya för­dju­pa­de över­sikts­pla­nen för om­rå­det ös­ter om E 6 så mås­te byg­dens folk få va­ra med från bör­jan och tyc­ka till, sä­ger Katarina Sundvall.

KOMMUNALT VAT­TEN OCH av­lopp är en de sa­ker som stop­par upp ny­bygg­na­tion, me­nar rå­det som för­ut­spår att ent­re­pre­nö­rer på lands­byg­den kom­mer att gå sam­man kring Va-frå­gor­na på sam­ma sätt som det nu görs kring fi­ber­ut­bygg­na­den.

– Va-föreningar kom­mer att kom­ma fram­ö­ver. Just nu ham­nar man i ett mo­ment 22. Man vill in­te byg­ga om det in­te finns ut­byggt kommunalt VA men kom­mu­nen å sin si­da vill in­te byg­ga ut VA om det in­te byggs nå­got, sä­ger rå­dets ord­fö­ran­de.

Bild: ULRIKA ERNSTRÖM/ARKIV

EN­GA­GE­MANG FINNS. Bygg­lots, Va-sam­ord­na­re och an­vi­sad mark för lo­ka­la sam­ar­bets­pro­jekt är någ­ra av de för­slag som Var­bergs Lands­bygds­råd tror kan få igång bo­stads­byg­gan­det på lands­byg­den.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

UPPVAKTAR PO­LI­TI­KER. Katarina Sundvall, ord­fö­ran­de i Var­bergs Lands­bygds­råd, vill få kom­mu­nen att age­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.