Tra­fi­ken på Sö­der­bron stoppas

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

”Det är ing­en fa­ra för att bron ska ra­sa el­ler bli för­störd” LINDA LARS­SON ga­tu­chef, Fal­ken­bergs kom­mun

Räk­na med tra­fik­ka­os i höst. Sö­der­bron mås­te re­pa­re­ras och kom­mer att va­ra av­stängd i mel­lan sex till åt­ta vec­kor. Ar­be­tet sam­ord­nas med byg­get av den nya cir­ku­la­tions­plat­sen vid Pe­ter Åbergs väg.

Att Sö­der­bron mås­te re­pa­re­ras är in­te nå­gon nyhet för kom­mu­nen, men att ar­be­tet mås­te ut­fö­ras så snart som i höst var ing­et man räk­nat med. Det är över­gångs­kon­struk­tio­nen som sli­tits snab­ba­re än be­räk­nat och den år­li­ga be­sikt­ning­en av bron vi­sa­de att ar­be­tet mås­te ut­fö­ras ti­di­ga­re än pla­ne­rat.

– Det är ing­en fa­ra för att bron ska ra­sa el­ler bli för­störd, men om vi in­te ut­för re­pa­ra­tio­ner­na snart kan det kom­ma in vat­ten i kon­struk­tio­nen som med­för än­nu stör­re ska­dor, för­kla­rar ga­tu­chef Linda Lars­son.

REPARATIONSARBETET SKA ut­fö­ras i höst och be­räk­nas ta mel­lan sex och åt­ta vec­kor. I kom­mu­nens bud­get finns 2, 5 mil­jo­ner av­sat­ta för re­no­ve­ring­en. Vem som ska ut­fö­ra ar­be­tet är in­te be­stämt än­nu. Det som dä­re­mot är klart är att tra­fi­ken mås­te stäng­as av i bå­da rikt­ning­ar­na un­der den period som ar­be­tet ut­förs. Men hur kom­mu­nen ska le­da tra­fi­ken un­der re­pa­ra­tions­ti­den är än­nu så länge ett stort frå­ge­tec­ken.

– Vi dis­ku­te­rar oli­ka lös­ning­ar. Vi har bland an­nat pra­tat om att tra­fi­ke­ra Tull­bron i bå­da rikt­ning­ar­na, men in­såg snabbt att då skul­le det bli ka­os över­allt, sä­ger Linda Lars­son.

FÖR PRE­CIS ETT år se­dan gjor­des en pro­vi­so­risk lag­ning av Sö­der­bron. Då kun­de tra­fi­ken rul­la som van­ligt, fast i lång­sam­ma­re tem­po.

Ut­bygg­na­den av kvar­te­ret Bac­chus på ”Spri­tanra­kan” stäl­ler krav på väg­nä­tet. I kors­ning­en mel­lan Pe­ter Åbergs väg och Katte­gatt­vä­gen ska en ron­dell an­läg­gas. För­hopp­ning­en är att det ar­be­tet ska kun­na ge­nom­fö­ras sam­ti­digt som re­pa­ra­tio­nen av Sö­der­bron för att man ska kun­na ar­be­ta ostört även med ron­dell­byg­get när tra­fi­ken är av­stängd. Ron­dell­byg­get kom­mer att på­gå un­der cir­ka tre må­na­der.

SÖ­DER­BRON INVIGDES HÖS­TEN 1986 och kom till ef­ter en lång po­li­tisk strid som led­de till en kom­mu­nal folk­om­röst­ning som ge­nom­för­des i sam­band med folk­om­röst­ning­en om kärn­kraft den 23 maj 1980. Fal­ken­ber­gar­na vi­sa­de tyd­ligt att man tyck­te att en ny bro var onö­dig. He­la 79 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de fal­ken­ber­gar­na vil­le in­te ha nå­gon bro alls, 14 pro­cent fö­re­drog Sö­der­bron, 1,5 pro­cent vil­le ha en bro vid Gar­va­re­for­sen och 5,5 pro­cent rös­ta­de blankt. Där­ef­ter fort­sat­te de­bat­ten, bron bygg­des så små­ning­om och den 9 ok­to­ber 1986 kör­de de förs­ta for­do­nen över Sö­der­bron.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

BRÅT­TOM. Sö­der­bron mås­te re­pa­re­ras. Ar­be­tet be­räk­nas ta mel­lan sex och åt­ta vec­kor. Un­der tiden kom­mer tra­fi­ken stäng­as av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.