Dis­ku­te­ra­de Ukrai­na i Pu­tins som­mar­hus

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kon­flik­ter­na i Ukrai­na och Sy­ri­en var hu­vud­äm­nen när Ang­e­la Mer­kel och Vla­di­mir Pu­tin träf­fa­des i rys­ka Sotji. Ef­teråt fram­kom ing­et som ty­der på att de när­mat sig varand­ra.

Den rys­ke pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin in­led­de den ge­men­sam­ma press­kon­fe­ren­sen ef­ter mö­tet med att un­der­stry­ka att Tyskland är en av Ryss­lands vik­ti­gas­te eko­no­mis­ka sam­ar­bets­part­ner, och att de äg­nat myc­ket upp­märk­sam­het åt att för­be­re­da det kom­man­de G20-mö­tet.

Han be­skrev si­tu­a­tio­nen i Ukrai­na som en ”käl­la till ge­men­sam oro” och att al­la si­dor mås­te upp­fyl­la vill­ko­ren i Minsk­ö­ver­ens­kom­mel­sen.

Ang­e­la Mer­kel gjor­de klart att sank­tio­ner­na mot Ryss­land in­te kan hä­vas för­rän Minsk­ö­ver­ens­kom­mel­sen om Ukrai­na är satt i ver­ket.

Pu­tin de­men­te­ra­de upp­gif­ter om att Ryss­land blan­dat sig i det ame­ri­kans­ka pre­si­dent­va­let.

– Vi blan­dar oss ald­rig i det po­li­tis­ka li­vet och de po­li­tis­ka pro­ces­ser­na i and­ra län­der, och vi vill in­te att nå­gon ska blan­da sig i vårt po­li­tis­ka liv och vår ut­ri­kes­po­li­tik.

Ang­e­la Mer­kel fick frå­gan om hon fruk­ta­de rysk in­bland­ning i det kom­man­de tys­ka va­let.

– Jag är in­te en oro­lig per­son, Jag ut­käm­par va­let ut­i­från min över­ty­gel­se, sa­de Mer­kel.

Mö­tet skul­le egent­li­gen ha ägt rum i Moskva, men flyt­ta­des med kort var­sel till Pu­tins som­mar­hus i Svar­ta­havs­pär­lan Sotji.

Sist Mer­kel var hos Pu­tin i Sotji skic­ka­de den rys­ke pre­si­den­ten in sin labra­dor för att häl­sa på hen­ne, nå­got som in­te föll i god jord hos den hund­räd­da tys­ka för­bunds­kans­lern.

Men det min­net har san­no­likt hun­nit blek­na, och Vla­di­mir Pu­tins per­son­li­ga val av mö­tes­plats ses av många be­dö­ma­re som en ut­sträckt hand. (Tt-reuters)

FOTO: YURI KOCHETKOV/AP

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin tar emot Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel på sitt som­mar­re­si­dens vid Svar­ta ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.