Mi­no Rai­o­la: Lyc­kad ope­ra­tion för Zla­tan

Hallands Nyheter - - Sporten -

”Jag ska ta mig ige­nom det här och kom­ma till­ba­ka än­nu star­ka­re. En sak är sä­ker, jag be­stäm­mer när det är slut och ing­en an­nan.”

ZLA­TAN IBRAHIMOVIC

Fot­bolls­stjär­nan Zla­tan Ibrahimovic har ge­nom­gått en lyc­kad knäo­pe­ra­tion. Ska­dan in­ne­bär in­te slu­tet på fot­bolls­kar­riä­ren, en­ligt hans agent. – Han kom­mer åter­häm­ta sig helt, sä­ger Mi­no Rai­o­la.

Zla­tan Ibrahimovic fick en kors­bands­ska­da i mat­chen mot An­der­lecht i Eu­ro­pa League-kvarts­fi­na­len den 20 april. Den svens­ke stjär­nan åk­te till USA för att ge­nom­gå en ope­ra­tion, som gick bra, en­ligt ett ut­ta­lan­de från hans agent Mi­no Rai­o­la.

”Zla­tan Ibrahimovic har ge­nom­gått en lyc­kad knäo­pe­ra­tion. Han kom­mer att åter­häm­ta sig helt och har in­te fått ska­dor som sät­ter stopp för hans kar­riär”.

En­ligt ut­ta­lan­det har Zla­tan på­bör­jat re­ha­bi­li­te­ring vid UPMC Sports Me­di­ci­ne pro­gram i Pitts­burgh.

Det var ef­ter en luft­du­ell i den 93:e match­mi­nu­ten mot An­der­lecht som Man­ches­ter Uni­ted­stjär­nan lan­da­de il­la och ska­da­de knät. An­falls­stjär­nan kun­de in­te fort­sät­ta mat­chen ut­an fick le­das av pla­nen.

EF­TER SKA­DAN SPEKULERADES det om den 35-åri­ge svens­ken alls kom­mer att kom­ma till­ba­ka till klub­ben, el­ler fot­bol­len.

Man­ches­ter Uni­ted be­kräf­ta­de någ­ra da­gar ef­ter mat­chen att Ibrahimovic drab­bats av en svår knä­ska­da, ut­an att ge en pro­gnos för hur länge han kom­mer att bli bor­ta.

Zla­tan själv har dock he­la tiden va­rit tyd­lig med att han in­te har för av­sikt att av­slu­ta kar­riä­ren. I ett in­lägg på Instagram skrev han ny­li­gen att han är fast be­slu­ten om att han ska till­ba­ka till fot­bolls­pla­nen igen.

”Jag ska ta mig ige­nom det här och kom­ma till­ba­ka än­nu star­ka­re. En sak är sä­ker, jag be­stäm­mer när det är slut och ing­en an­nan. Att ge upp är ing­et al­ter­na­tiv. Vi ses snart”.

OCH EF­TER ATT ope­ra­tio­nen ge­nom­förts skic­kar han åter­i­gen en häls­ning, där han be­rät­tar om si­na käns­lor.

”Fix­ad, klar och star­ka­re. Åter­i­gen tack för ert stöd. Vi kom­mer att nju­ta av mitt spel till­sam­mans snart”, skri­ver han på sin Instagram.

PHILIP TROLLÉR

Ar­kiv­bild: DAVE THOMPSON

SVÅR KNÄ­SKA­DA. Zla­tan Ibrahimovic ska­da­des den 20 april i en match mot An­der­lecht.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.