Han vill från­gå ”trött stand up-ma­ra­ton”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

Han vil­le pas­sa på att job­ba när han var på Väst­kus­ten, hos mam­ma i Var­berg och pap­pa i Falkenberg. Så To­bi­as Pers­son star­ta­de hu­mor­tur­nén Väst­kus­tef­fek­ten som kom­mer till­ba­ka i år – två da­gar fö­re bad­jäv­lar­na.

”Väst­kus­tef­fek­ten”, hu­mor­tur­nén som såg dagens ljus för förs­ta gång­en som­ma­ren 2016 kom­mer till­ba­ka i år. I ju­li be­sö­ker Mi­kael Torn­ving, Anna Blom­berg, Ann Wes­tin, Hen­rik Hjelt och To­bi­as Pers­son bå­de Var­berg och Falkenberg.

Tur­nén star­ta­des av Fal­ken­bergs­ko­mi­kern To­bi­as Pers­son. Han föd­des 1975 i Gö­te­borg och flyt­ta­de till Tr­ö­inge­berg i Falkenberg tre år se­na­re, där han bod­de till i mit­ten av 90-ta­let.

– Min mam­ma bor i Var­berg och pap­pa på Tr­ö­inge­berg i Falkenberg så allt star­ta­de med att jag vil­le kom­bi­ne­ra le­dig­he­ten på Väst­kus­ten på som­ma­ren med nå­got ro­ligt jobb. An­nars kan det lätt bli oce­a­ner av le­dig­het. Det­ta är en bland­ning av stand up och hus­vagns­se­mes­ter, sä­ger To­bi­as Pers­son.

ESTETISKA HANTVERK

Förs­ta året tog han med de ko­mi­ker som var le­di­ga. Vil­ka var Anna Blom­berg, Mi­kael Torn­ving, Jan Bylund och brit­ten Al Pit­cher.

– MICKE VAR helt färsk på stand up då och i år vil­le han ta med sig Hen­rik Hjelt. De är go­da vän­ner. Det är ro­ligt, för trots att de är två er­far­na rä­var är stand up ett nytt ge­bit för dem. De är kläd­samt öd­mju­ka in­för ut­ma­ning­en och tar det på störs­ta all­var. Och jag är så glad att jag får med des­sa ti­ta­ner.

Un­der kväl­len kom­mer ko­mi­ker­na fin­nas med i varand­ras num­mer. Det finns ock­så en tru­ba­dur med på tur­nén.

– Det är ro­ligt om det känns in­flä­tat, in­te så för­ut­säg­bart som ett trött ma­ra­ton, vil­ket det lätt kan bli. Som jag själv va­rit en del av ock­så, när man sä­ger: ”håll kvar ap­plå­den så kom­mer näs­ta”. Det blir lätt flå­san­de. Det här ska gå li­te mer åt ca­ba­ret-hål­let.

Väst­kus­tef­fek­ten kom­mer till Var­berg och Falkenberg två da­gar fö­re Bad­jävlartur­nén gör det.

– Det finns ing­en tan­ke bakom det. Vi har lagt da­tu­men när al­la kun­de. Jag tror in­te att vi kom­mer stjä­la de­ras publik. De är så namn­star­ka. De är jät­te­ro­li­ga och har sin publik. Och vi har så olik ton, sä­ger To­bi­as Pers­son och fort­sät­ter:

”Vi har med­ve­tet för­sökt va­ra aning­en mer folk­li­ga/var­ma för att sär­skil­ja oss.” TO­BI­AS PERS­SON

ko­mi­ker

– Vi har med­ve­tet för­sökt va­ra aning­en mer folk­li­ga/var­ma för att sär­skil­ja oss och in­te ba­ra kö­ra ett lik­nan­de ma­ra­ton. Jag ska kun­na skri­va en dikt till akt två, i pa­u­sen, om akt ett. Vi vill att det ska va­ra le­van­de.

TUR­NÉN KOM­MER TILL Gö­te­borg 21/7, Var­berg 22/7, Falkenberg 23/7 Falkenberg och Hamburgsund 24/7. Fler da­tum och or­ter kan till­kom­ma en­ligt ar­ran­gö­ren.

Bild: HN ARKIV

LO­KAL KO­MI­KER. To­bi­as Pers­son från Falkenberg ut­ma­nar bad­jäv­lar­na med hu­mor­tur­nén Väst­kus­tef­fek­ten som han star­ta­de för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.