Lä­ra­re mås­te sam­ar­be­ta om be­tygs­be­döm­ning­en

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Föräldrar tryc­ker på om att änd­ra be­tyg” (28/4).

SKO­LA. Till dig le­gi­ti­me­rad lä­ra­re: Vi föräldrar som föl­jer vå­ra barns ut­veck­ling i sko­lan ser en an­nan del av myn­tet. Många gång­er syns en ovil­lig­het hos lä­ra­re som be­tyg­sät­ter att ta hjälp av kol­le­gor och ex­per­tis i be­tygs­be­döm­ning­en. Att kol­le­gi­alt hjäl­pas åt att be­tygs­be­dö­ma vå­ra ung­do­mar så att det blir så nä­ra vad skol­la­gen sä­ger an­ser jag är en skyl­dig­het. Jag ser lä­ra­re ”äga” be­tygs­sät­tan­det och väg­ra an­pas­sa upp­gif­ter på vägen mot be­ty­get, väg­ra an­vän­da la­gar och reg­ler som hjäl­per ele­ven till hög­re målupp­fyl­lel­se och väg­rar in­di­vi­dan­pas­sa upp­gif­ter ut­an lå­ter al­la ele­ver gö­ra sam­ma sa­ker oav­sett funk­tions­ned­sätt­ning. Vi föräldrar som står bred­vid blir leds­na, fru­stre­ra­de och ar­ga för att in­te al­la ele­ver får sam­ma chans till en bra fram­tid.

BARN OCH UNG­DO­MAR med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­hin­der får in­te det stöd och an­pass­ning­ar som de har rätt till en­ligt skol­la­gen i sko­lan i dag. Många ar­tik­lar och de­bat­ter är skriv­na om det lo­kalt här i HN men även fli­tigt i so­ci­a­la me­di­er. Många av oss föräldrar har upp­vak­tat po­li­ti­ker, skol­chef och rek­to­rer i ären­det. Många gång­er ser vi ock­så en stor okun­skap i hur upp­gif­ter­na ska an­pas­sas ef­ter funk­tions­hin­der och många upp­gif­ter som läm­nas ut till bland an­nat ele­ver med NPF är re­na lag­brott en­ligt skol­la­gen. Ele­ver som in­te har för­må­ga att lö­sa des­sa upp­gif­ter re­la­te­rat till funk­tions­hin­der tving­as av vis­sa lä­ra­re att gö­ra dem än­då, miss­lyc­kas och blir där­ef­ter be­tygs­sat­ta med om­dö­me F. Jag ser det som att tvinga en ic­ke hö­ran­de elev ta av hö­r­ap­pa­ra­ten och gö­ra en upp­gift som mås­te lyss­nas på och där­ef­ter ge den ele­ven ic­ke god­känt be­tyg, ex­akt det­ta rå­kar ele­ver med NPF ut för dag­li­gen i sko­lan.

KANS­KE SKA JUST du be­tygs­sät­tan­de lä­ra­re fun­de­ra över vad du gjort för att un­der­lät­ta för ele­vens in­lär­ning längs vägen? Har du an­pas­sat upp­gif­ter­na or­dent­ligt och i tät di­a­log med för­äld­rar­na led­sa­gat ele­ven mot målupp­fyl­lel­se? I så fall tän­ker jag att des­sa föräldrar va­rit med på re­san mot be­ty­get istäl­let för tvärtom?

För­äl­der och le­gi­ti­me­rad lä­ra­re

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

ELE­VER. Barn och ung­do­mar med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­hin­der får in­te det stöd de har rätt till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.