Dags att ta en pa­us från stres­sen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

STRESS. Det pra­tas mer och mer om sjuk­skriv­ning­ar som sägs be­ro på stress på ar­bets­plat­ser. Det är nå­got som vi mås­te ta på all­var, men sam­ti­digt som vi bör tit­ta i vår egen var­dag hur vi le­ver vårt liv. Det ställs allt mer krav på vad som vi tror för­vän­tas av oss i var­da­gen, pri­vat­li­vet, och vad vi tror är måsten.

MEN VAD ÄR måsten då? Är det att läg­ga upp en bild på en lyx­mid­dag på so­ci­a­la me­di­er en var­dag­kväll? El­ler att man hun­nit med att bå­de shop­pa, trä­na, skjut­sa ung­ar­na bå­de till fot­bolls­trä­ning, rid­sko­lan? Och kans­ke även hun­nit trä­na ett ung­dom­slag i nå­gon id­rott för att se­dan av­slu­ta med li­te läx­läs­ning med ung­ar­na, för­hopp­nings­vis in­nan man som­nar i sof­fan. Jag tror vi mås­te mer bör­ja fun­de­ra på vad hål­ler vi på med? Det är ju som ett ek­orr­hjul som ba­ra snur­rar allt for­ta­re och for­ta­re där de som in­te or­kar mer ram­lar ur hju­let. Det är dags att vi bör­ja se hel­he­ten, in­te ba­ra ar­bets­plat­sen och läg­ga skul­den på ar­bets­gi­va­re, som vis­ser­li­gen har en del i det­ta med stress­re­la­te­ra­de sjuk­skriv­ning­ar att gö­ra men långt ifrån he­la skul­den.

VI MÅS­TE LÄ­RA oss sä­ga nej, pri­o­ri­te­ra, fun­de­ra på för vem ska vi gö­ra al­la måsten? För mig själv? För fa­mil­jen? El­ler för att and­ra för­vän­tar sig att vi gör det?

Stan­na upp, pa­u­sa, ta en pro­me­nad i sko­gen. Det kom­mer gör dig gott! Niclas Er­lands­son (L)

ord­fö­ran­de Fal­ken­bergs­nämn­den

Bild: MI­CHAEL PROBST/TT

SKOGSPROMENAD. Stan­na upp, pa­u­sa, ta en pro­me­nad i sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.