Ett gökunge­pro­jekt att flyt­ta ham­nen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Gökunge­pro­jek­tet att flyt­ta ham­nen och byg­ga en ny stads­del slu­kar da­gens och fram­ti­dens re­sur­ser eko­no­miskt och per­so­nellt. Det­ta sam­ti­digt som Ar­bets­mil­jö­ver­kets rap­port (2017:1) vi­sar på bris­ter i ar­bets­mil­jön in­klu­si­ve den fy­sis­ka ar­bets­mil­jön med då­lig ven­ti­la­tion och över­be­fol­ka­de klass­rum. En be­skriv­ning som en­ligt hu­vud­skydds­om­bud i Var­berg även stäm­mer på Var­bergs sko­lor (skol­varl­den.se/ar­tik­lar/ nio-av-tio-sko­lor-bris­te­ri-ar­bets­mil­jon).

Vi föräldrar i Var­berg har ny­li­gen bli­vit in­for­me­ra­de om att kost­na­den för bar­nens mat i sko­la och för­sko­la mås­te mins­ka. Som in­vå­na­re i kom­mu­nen trod­de jag att kom­mu­nens grundupp­drag var att se till att vå­ra för­sko­lor, sko­lor, ser­vice­hus och övri­ga av kom­mu­nen för­val­tan­de fas­tig­he­ter är i bruk­bart skick. Att läg­ga all fo­kus på ”Gökunge­pro­jekt ” som hamn­flyt­ten är nå­got som man even­tu­ellt skul­le kun­na äg­na sig åt i ti­der av oa­nat eko­no­miskt över­flöd (av typ vinst på Eu­ro jack­pott). Ett gökunge­pro­jekt drä­ne­rar och sväl­ter ut, likt gökung­en i det främ­man­de bo­en­det få­gel­för­äld­rar­nas eg­na ung­ar, kom­mu­nens grundupp­drag som he­la ti­den får stry­ka på fo­ten. Till slut dör få­gel­pa­rets eg­na ung­ar och de­ras mag­ra krop­par knuf­fas ur bo­et. Hän­der det­ta vå­ra grund­läg­gan­de kom­mu­na­la funk­tio­ner?

Var­för ser många av da­gens po­li­ti­ker in­te till att skö­ta det ”trå­ki­ga” och ”vi­sions­lö­sa” grundupp­dra­get först? Var­för kan så få va­ra de­di­ke­ra­de själ­va upp­dra­get likt Got­lands­po­li­ti­kern som ut­tryc­ker sig så här på he­la­got­land. se det ”är mitt mål va­ra Got­lands i sär­klass trå­ki­gas­te po­li­ti­ker, som ald­rig lo­var nå­got, bju­der på beskt klar­språk och sä­ger nej till det mesta po­li­ti­ken vill pyss­la med som lig­ger ut­an­för väl­fär­dens grund­läg­gan­de funk­tio­ner”.

Jag skul­le vil­ja be Var­bergs po­li­ti­ker (oav­sett par­ti) och hög­re kom­mu­na­la tjäns­te­män att slu­ta om­or­ga­ni­se­ra, vi­sio­ne­ra, dröm­ma och fly­ga mot so­len likt Ika­ros, ty ni fal­ler in­te ba­ra själ­va för hög­mo­det, vi and­ra fal­ler med er. Gör istäl­let job­bet.

Plik­ten fram­för allt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.