2019 går sista tu­ren med fär­jan

HAL­LAND: HALM­STAD KAN BLI NY SVENSK HAMN FÖR LIN­JEN

Hallands Nyheter - - Varberg - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

Ste­na Li­ne läm­nar ham­nen i Var­berg sen­som­ma­ren 2019. Fär­je­lin­jen till Grenå hop­pas man kun­na be­hål­la – men då med svensk hamn i Halm­stad.

Ste­na Li­nes lin­je mel­lan Var­berg och Grenå har hängt löst en tid. Fär­je­lä­get kan in­te va­ra kvar på nu­va­ran­de plats när kom­mu­nen ska byg­ga den nya stads­de­len Väs­ter­port. Nu står det klart att Ste­na Li­ne läm­nar Var­berg. Sen­som­ma­ren 2019 går den sista över­far­ten.

– Fär­jan är ett in­slag i var­da­gen som jag och många and­ra Var­bergs­bor kom­mer att sak­na, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

– Jag tyc­ker i grund och bot­ten att det är trå­kigt att det här in­te gick att lö­sa på an­nat sätt. Jag för­står att Ste­na tyc­ker att det kos­tar för myc­ket, det är in­te kons­tigt, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Ja­na Nilsson (S).

Och kos­ta skul­le det gö­ra. Ett nytt fär­je­lä­ge i Var­berg be­räk­nas kos­ta 293 mil­jo­ner kro­nor. Var­bergs kom­mun har va­rit be­redd att ta 83 mil­jo­ner av den no­tan – peng­ar som ska be­kos­ta mudd­ring och mark­höj­ning. Men res­ten – 210 mil­jo­ner kro­nor – skul­le Ste­na Li­ne stå för.

– Med en in­ve­ste­ring i Fa­re­ham­nen skul­le vi drab­bas av en myc­ket hög­re kost­nad än den vi har i dag, kon­sta­te­rar To­ny Mi­chael­sen som är Ste­na Li­nes chef för lin­jer­na mel­lan Sve­ri­ge och Dan­mark.

KOM­MU­NEN BE­HÖ­VER FRIGÖRA det nu­va­ran­de fär­je­lä­get för att in­te för­se­na stads­ut­veck­lings­pro­jek­tet och nu har de­ad­li­nen de­fi­ni­tivt gått ut för Ste­na Li­ne.

Var­bergs kom­mun­di­rek­tör Carl Bart­ler har för­hand­lat med Ste­na Li­ne.

– Vår strä­van har va­rit att få med oss Ste­na Li­ne i flyt­ten till Fa­re­ham­nen. Det är därför vi vän­tat så länge som möj­ligt på ett be­sked från dem, men nu går det in­te att vän­ta läng­re. Sam­ar­be­tet med Ste­na har va­rit bra. De kom­mer att bli sak­na­de men vi har re­spekt för att de gör en an­nan vär­de­ring, sä­ger han.

NÄR DET STOD klart för Ste­na Li­ne att al­ter­na­ti­vet i Var­berg var ett nytt fär­je­lä­ge fi­nan­si­e­rat till störs­ta de­len av dem själ­va vän­de de blic­ken mot Halm­stad.

Nu har fö­re­ta­get skri­vit en av­sikts­för­kla­ring med Hal­lands Ham­nar om att fort­sät­ta di­a­lo­gen om en flytt av lin­jens svens­ka hamn från Var­berg till Halm­stad. Ingenting är allt­så be­stämt – men sa­ken ska ut­re­das ut­i­från tek­nis­ka lös­ning­ar och kost­na­der och där­ef­ter blir det dags för par­ter­na att fat­ta be­slut.

– Det är ro­ligt och in­tres­sant att Ste­na Li­ne ser på Halm­stad som ett al­ter­na­tiv, sä­ger Carl Fredrik Graf (M), kom­mun­råd i Halm­stad.

Ste­na Li­ne ser sto­ra möj­lig­he­ter i Halm­stad och om allt går vägen är re­de­ri­et re­do att sät­ta in två bå­tar i tra­fi­ken där i framtiden.

STE­NA LI­NES FLYTT från Var­berg ger möj­lig­he­ter för ham­nens skogs­och trä­va­ru­han­te­ring att växa i framtiden. Ska om­rå­det in­te an­vän­das till fär­je­lä­ge kan det an­vän­das till an­nan hamn­verk­sam­het.

– Vi tyc­ker att den nya Fa­re­ham­nen ska ta hän­syn till skogs­in­du­strins ut­veck­ling och vi vill ock­så ha ex­pan­sions­möj­lig­he­ter för den verk­sam­he­ten. Därför väl­kom­nar vi ut­veck­ling­en att man sat­sar helt och hål­let på skogs­ham­nen. Vi vill in­te ha en halv­bra skogs­hamn och halv­bra fär­je­lä­ge, sä­ger Björn Al­ven­grip som är vd på Hal­lands Ham­nar.

STE­NA LI­NE SKA läm­na ham­nen i Var­berg se­nast un­der det tred­je kvar­ta­let 2019. In­om kort vän­tas full­mäk­ti­ge i Var­berg ta ställ­ning till ett nytt in­rikt­nings­be­slut om att den nya Fa­re­ham­nen ska bli en hamn för trä- och skogs­va­ror i stäl­let för, som i det ti­di­ga­re in­rikt­nings­be­slu­tet, en hamn för trä- och skogs­va­ror samt fär­jan.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

LÄM­NAR. Ste­na Li­ne kör sin sista rutt från Var­berg sen­som­ma­ren 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.