Tvil­ling­hu­sen kan kom­ma att säl­jas

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

De så kal­la­de tvil­ling­hu­sen, in­till Ko­me­di­an­ten, ska kans­ke säl­jas. Kom­mu­nen äger dem i nu­lä­get men fun­de­rar över om fas­tig­hets­för­valt­ning är vad den ska syss­la med.

Längs Kungs­ga­tan på varsin si­da av Eskils­ga­tan lig­ger de två bygg­na­der­na som i folk­mun kal­las för tvil­ling­hu­sen. Kom­mu­nen äger bygg­na­der­na som rymmer kon­tor och fun­ge­rar som ett fö­re­tags­ho­tell.

I den lokal­för­sörj­nings­plan som ser­vice­för­valt­ning­en har ta­git fram har en in­ven­te­ring gjorts av kom­mu­nens al­la fas­tig­he­ter.

– Det vi frå­gar oss är om det är kom­mu­nal verk­sam­het att äga den här ty­pen av bygg­na­der, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

I pla­nen fö­reslås det att hu­sen ska säl­jas till det kom­mu­na­la fas­tig­hets­bo­la­get Var­bergs Fas­tig­hets AB.

– Kans­ke säl­jer vi dem till ett bo­lag el­ler till nå­gon ex­tern ak­tör. De finns med i för­teck­ning­en men det är ingenting vi dri­ver.

En­ligt Ann-char­lot­te Sten­kil är hu­sen i skap­ligt okej skick.

Bild: ANNA OSCARSON

Kom­mu­nen har lö­sa pla­ner på att säl­ja des­sa hus fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.