Tåg­tra­fi­ken på ba­nan igen

Hallands Nyheter - - Nyheter - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Pend­la­re kan för­hopp­nings­vis pus­ta ut. Un­der tors­da­gen ska tå­gen rul­la som van­ligt igen – näs­tan.

Ef­ter en dryg vec­ka med er­sätt­nings­bus­sar och be­grän­sa­de av­gång­ar ska tåg­tra­fi­ken nu åter­gå till det nor­ma­la. Det var un­der nat­ten till tis­da­gen den 25 mars som ett gods­tåg las­tat med bland an­nat natri­um­hyd­rox­id spå­ra­de ur norr om cen­tra­la Var­berg.

Ar­be­tet med att frak­ta bort olycks­tå­get och åter­stäl­la räl­sen har gått en­ligt tids­plan, med­de­lar Hal­lands­tra­fi­ken som un­der tors­da­gen räk­nar med att tå­gav­gång­ar­na föl­jer or­di­na­rie tid­ta­bell på bå­de Väst­kust­ba­nan och Vi­ska­dals­ba­nan.

IN­LED­NINGS­VIS OR­SA­KA­DE OLYC­KAN stor ore­da i tåg­tra­fi­ken och på­ver­ka­de pend­la­re i he­la Västsve­ri­ge. Även fram­ö­ver får man dock som re­se­när räk­na med vis­sa för­se­ning­ar, me­nar Hal­lands­tra­fi­ken. Sträc­kan för­bi olycks­plat­sen kom­mer att kö­ras med be­grän­sad has­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.