Oro för nytt par­ke­rings­ka­os

SKREA STRAND: HUR MÅNGA P-PLAT­SER ÄR BOR­TA?

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Tobias Svensson 010-471 50 10 ∙ tobias.svensson@hn.se

I dis­kus­sio­ner på Fa­ce­book ta­las det om att 100 par­ke­rings­plat­ser för­svun­nit på Klit­ter­vä­gen. Men en­ligt ga­tu­chef Lin­da Lars­son är an­ta­let oför­änd­rat.

I ja­nu­a­ri 2016 star­ta­de ar­be­tet med att rus­ta upp den del av Klit­ter­vä­gen som sträc­ker sig mel­lan ho­tel­let Oce­an och Ne­tas berg på Skrea strand.

För­ra som­ma­ren rap­por­te­ra­de HN om en smått ka­osar­tad si­tu­a­tion där bad­gäs­ter ha­de svårt att hit­ta par­ke­ring un­der var­ma som­mar­da­gar. Hu­vud­skä­let var det på­gåen­de byg­get.

Nu är det näs­tan helt klart. En­ligt kom­mu­nens pro­jekt­le­da­re Leif Sjöstedt ska de sista ju­ste­ring­ar­na gö­ras un­der maj.

Men frå­gan är om par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen kom­mer att åter­gå till det nor­ma­la. I dis­kus­sio­ner på Fa­ce­book ta­las det om att 100 par­ke­rings­plat­ser för­svun­nit i och med om­bygg­na­den.

GA­TU­CHEF LIN­DA LARS­SON me­nar att det är en miss­upp­fatt­ning.

– Vi har tit­tat på flyg­fo­to­bil­der och kom­mit fram till att det sam­man­lag­da an­ta­let par­ke­ring­ar är un­ge­fär sam­ma som ti­di­ga­re, cir­ka 250 styc­ken, sä­ger hon.

En av de bo­en­de i om­rå­det har dock gjort en egen in­ven­te­ring som vi­sar att an­ta­let par­ke­rings­plat­ser var 340 in­nan om­bygg­na­den.

Ef­tersom det in­te tycks ha gjorts nå­gon or­dent­lig be­räk­ning av an­ta­let par­ke­ring­ar in­nan ar­be­tet star­ta­de är det in­te helt lätt att re­da ut vil­ken bild som stäm­mer.

MEN DET ÄR ett fak­tum att fle­ra ytor som ti­di­ga­re va­rit par­ke­ring nu har gjorts om till all­män­na um­gäng­es-

ytor med sitt­möb­ler och träd.

Det gäl­ler till ex­em­pel ytan snett mitt emot Oce­an, på öst­ra si­dan av Klit­ter­vä­gen mel­lan Ljung­holms­vä­gen och Väs­tersti­gen. In­nan byg­get drog igång var det en stor par­ke­rings­y­ta med plats för över 40 bi­lar. Även strax sö­der om den rö­da glasski­os­ken har un­ge­fär tio par­ke­rings­plat­ser för­svun­nit. Och mitt i vänd­plat­sen vid Ne­tas fanns det ti­di­ga­re 17 upp­ri­ta­de p-ru­tor som ta­gits bort.

Det in­ne­bär att åt­minsto­ne 65-70 par­ke­rings­plat­ser har byggts bort.

MEN EN­LIGT LIN­DA Lars­son och Leif Sjöstedt kom­pen­se­ras det av att an­ta­let par­ke­rings­möj­lig­he­ter bli­vit fler på väst­ra si­dan av vägen, mot stran­den.

– Där har vi ploc­kat bort en hel del buskage med me­ra som gör att vi häm­tar in de p-plat­ser som för­svun­nit, sä­ger Leif Sjöstedt.

EN­LIGT LEIF SJÖSTEDT be­räk­ning­ar är an­ta­let van­li­ga par­ke­rings­plat­ser vis­ser­li­gen bli­vit nio fär­re nu jäm­fört med in­nan om­bygg­na­den, men i gen­gäld har han­di­kap­par­ke­ring­ar­na bli­vit el­va fler.

Bild: TOBIAS SVENSSON

P-FÖR­BUD. Här bru­ka­de det va­ra en par­ke­rings­y­ta med plats för ett 40-tal bi­lar. I dag är det en p-för­bud­zon med sitt­möb­ler.

Bild: TOBIAS SVENSSON

NE­TAS. I mit­ten av vänd­zo­nen vid Ne­tas berg fanns det ti­di­ga­re 17 p-plat­ser.

Bild: TOBIAS SVENSSON

KLIT­TER­VÄ­GEN. Som­li­ga bo­en­de an­ser att an­ta­let par­ke­ring­ar bli­vit fär­re. Kom­mu­nen me­nar att an­ta­let är det­sam­ma.

Bild: MA­LIN STRAND­BERG/ARKIV

I FJOL. För­ra året rap­por­te­ra­de HN om en smått ka­osar­tad par­ke­rings­si­tu­a­tion vid Skrea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.