Mc­do­nalds­per­so­nal slogs blo­dig

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS SVENSSON tobias.svensson@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Man­nen slu­ta­de in­te ban­ka på ru­tan till re­stau­rang­en. När en an­ställd gick ut för att för­kla­ra att de ha­de stängt blev han miss­hand­lad.

I nor­ma­la fall har Mc­do­nalds vid Vin­bergs­mo­tet i Fal­ken­berg öp­pet dyg­net runt. Men ef­tersom el­bo­la­get skul­le gö­ra ett pla­ne­rat strö­mav­brott nat­ten mel­lan tisdag och onsdag stäng­de per­so­na­len re­stau­rang­en vid mid­natt.

Strax ef­ter stäng­ning­en dök det upp en man på mo­ped och bör­ja­de ban­ka på dri­ve-in-ru­tan. Vid till­fäl­let be­fann sig tre an­ställ­da in­ne i re­stau­rang­en. Man­nen gav sig in­te.

– Ar­bets­le­da­ren öpp­nar dör­ren och ber ho­nom slu­ta men han lyss­nar in­te ut­an fort­sät­ter ban­ka. Då går en av med­ar­be­tar­na ut, frå­gar vad han gör och för­kla­rar att re­stau­rang­en har stängt. Se­dan går det väl­digt snabbt, sä­ger An­ders Höwe­ler, som äger Mc­do­nalds­re­stau­rang­en.

EN­LIGT PO­LI­SEN BLEV den Mc­do­naldsan­ställ­da sla­gen med ett an­tal slag i an­sik­tet. Det finns upp­gif­ter om att ett knog­järn an­vän­des vid miss­han­deln.

– Men det vet vi in­te rik­tigt. Han miss­tänk­te det och han var rätt blo­dig i an­sik­tet, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Tom­my Nyman.

Det är oklart ex­akt vil­ka ska­dor man­nen på Mc­do­nalds fick ef­ter miss­han­deln.

– Vi har va­rit i kon­takt med ho­nom. Han är na­tur­ligt­vis om­tum­lad och choc­kad, men mår ef­ter omständigheterna bra, sä­ger An­ders Höwe­ler.

UN­DER ONS­DA­GEN HAR han för­sökt re­da ut vad det egent­li­gen var som hän­de. Det har även hål­lits upp­föl­jan­de mö­ten med de an­ställ­da som var på plats vid hän­del­sen.

– Be­hö­ver nå­gon av dem stöd ska de få det. Och vi kom­mu­ni­ce­rar med övri­ga med­ar­be­ta­re så att al­la vet hur de ska age­ra i oli­ka si­tu­a­tio­ner och kän­na sig tryg­ga i sitt ar­be­te, sä­ger An­ders Höwe­ler. Kom­mer ni att vid­ta någ­ra åt­gär­der på grund av det in­träf­fa­de?

– Vi har bra sä­ker­hetsru­ti­ner och ett bra sam­ar­be­te med po­lis och väk­ta­re när så­dant här hän­der. Men vi kom­mer att grans­ka om vi bru­stit i att föl­ja vå­ra ru­ti­ner. Det här vi­sar hur vik­tigt det är att al­la kän­ner till dem, sä­ger An­ders Höwe­ler.

EF­TER MISS­HAN­DELN LÄM­NA­DE den miss­tänk­te gär­nings­man­nen plat­sen på en svart mo­ped. Han upp­ges va­ra i 20-års­ål­dern och ha­de en svart­vit hjälm och en svart jac­ka på sig.

Po­li­sen i Fal­ken­berg kun­de dock in­te spå­ra upp ho­nom un­der nat­ten.

AN­DERS HÖWE­LER VILL in­te ut­ta­la sig huruvi­da för­ö­va­ren fång­ats på nå­gon av Mc­do­nalds över­vak­nings­ka­me­ror.

– Men vi gör ju själv­klart allt vi kan för att bi­stå po­li­sen i de­ras ar­be­te, sä­ger han.

Bild: OLA FOLKESSON

MISSHANDEL. Man­nen slog den Mc­do­naldsan­ställ­de upp­re­pa­de gång­er i an­sik­tet och för­svann se­dan på en mo­ped.

Bild: BENGT KJELLIN/ARKIV

FRANCHISETAGARE. An­ders Höwe­ler äger Mc­do­nalds­re­stau­rang­en i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.