Ann-he­lé­ne blev årets in­kö­pa­re

Hallands Nyheter - - Falkenberg - BEN­JA­MIN TROFF 010-471 51 27 bt@hn.se

Fal­ken­ber­ga­ren Ann-he­lé­ne Klas­son ut­sågs till årets in­kö­pa­re vid Sve­ri­ges Of­fent­li­ga In­kö­pa­res års­kon­fe­rens i Gäv­le.

”Med kun­skap och kre­a­ti­vi­tet har Ann-he­lé­ne Klas­son vi­sat möj­lig­he­ter­na med nytän­kan­de lös­ning­ar in­om re­gel­ver­kets ra­mar. Hon vi­sar på ett håll­bart stra­te­giskt tan­ke­sätt med me­to­der som in­klu­de­rar och gyn­nar he­la in­köps­pro­ces­sen för så­väl kö­pa­re som säl­ja­re.”

Så ly­der en bit av mo­ti­ve­ring­en ba­kom ut­mär­kel­sen.

– Det känns fan­tas­tiskt ro­ligt och li­te choc­ke­ran­de. Det är ing­et som jag var be­redd på. Men det känns fan­tas­tiskt kul att få en ut­mär­kel­se för det ar­be­te man gör, sä­ger Ann­he­lé­ne Klas­son som job­bar som upp­hand­la­re hos Halm­stads all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­lag HFAB.

OCH DET ÄR få för­un­nat att bli ut­sedd till årets in­kö­pa­re. Al­la of­fent­li­ga upp­hand­la­re i lan­det käm­pa­de om ti­teln. Om­kring 800 av dem var på plats på års­kon­fe­ren­sen i Gäv­le.

– Så det är väl­digt äro­rikt. Det känns in­te rik­tigt som att jag har smält det än­nu, sä­ger Klas­son som bor med sin fa­milj i Fal­ken­berg. Var­för tror du att de ut­såg just dig?

– Jag tror att det be­ror på att jag verk­li­gen äls­kar det här med upp­hand­ling­ar. Jag pra­tar gär­na om upp­hand­ling­ar och för­sö­ker hit­ta nya sätt att upp­hand­la på, jag vå­gar tes­ta nya ut­vär­de­rings­mo­del­ler. Man kan gö­ra myc­ket så länge man är tyd­lig och no­ga i det man gör.

ANN-HE­LÉ­NE KLAS­SON HAR va­rit in­kö­pa­re hos HFAB i fem och ett halvt år. In­nan dess ar­be­ta­de hon hos Halm­stad kom­mun i två år. Och ut­mär­kel­sen spor­rar hen­ne ba­ra att bli än­nu vas­sa­re i sin roll.

– Att få en så­dan här ut­mär­kel­se sti­mu­le­rar en till att vil­ja job­ba än­nu mer, en­ga­ge­ra sig än­nu mer och för­sö­ka för­med­la ut det po­si­ti­va med upp­hand­ling.

Bild: HFAB

PRISAD. Fal­ken­ber­ga­ren Ann-he­lé­ne Klas­son, upp­hand­la­re hos Halm­stads Fas­tig­hets­bo­lag AB, ut­sågs till årets in­kö­pa­re 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.