Pro­me­ne­rar för rent vat­ten i Kenya

Hallands Nyheter - - Falkenberg - VIKTORIA AN­DERS­SON viktoria.an­ders­son@hn.se

Rent vat­ten är ing­en själv­klar­het på al­la stäl­len. För att hjäl­pa Kenya i ut­veck­ling­en av re­na käl­lor och vat­ten­brun­nar ar­ran­ge­ras en po­äng­pro­me­nad på Val­lar­na den 6 maj.

Po­äng­pro­me­na­den med nam­net ”Vi går för vat­ten” är 2,8 km lång och oli­ka ak­ti­vi­te­ter er­bjuds längs med vägen.

– Nytt för i år är att vi kom­mer ha pon­ny­rid­ning, Mis­sing Pe­op­le kom­mer vi­sa upp sin buss och han­di­kap­pid­rot­ten har fått spe­ci­al­till­ver­ka­de cyklar man får pro­va, be­rät­tar pro­jekt­le­da­re Bar­bro Laurén.

TRE ROTARYKLUBBAR sa­m­ar­be­tar med tolv för­e­ning­ar i po­äng­pro­me­na­den, som är gra­tis att gå. För var­je per­son som pro­me­ne­rar spons­ras peng­ar från oli­ka fö­re­tag. Hälf­ten av des­sa peng­ar går till de tolv för­e­ning­ar­na och hälf­ten till Ro­ta­ry. Även pri­ser­na som de­las ut är spons­ra­de.

– Vi på Ro­ta­ry kom­mer läg­ga al­la vå­ra peng­ar på att re­na käl­lor i Kenya och sam­ar­be­ta med Ro­ta­rys läkar­bank, sä­ger Bar­bro Laurén.

LÄKARBANKEN HAR LÄ­KA­RE och tand­lä­ka­re som åker ner till Kenya och Tan­za­nia och ger me­di­cinsk vård och ut­bil­dar per­so­nal på plats, så att in­vå­nar­na själ­va kan ta hand om si­na sjuk­stu­gor.

– De har dess­utom lä­ka­re och med­hjäl­pa­re som åker till oli­ka plat­ser i jeep och hjäl­per in­vå­nar­na med me­di­cinsk vård, som en mo­bil sjuk­stu­ga.

I ÅR ÄR det sjun­de året i rad som ”Vi går för vat­ten” ar­ran­ge­ras i Fal­ken­berg.

– Ro­ta­ry är en in­ter­na­tio­nell or­ga­ni­sa­tion som även vill ha en lo­kal an­knyt­ning. Vi vet att peng­ar­na kom­mer ham­na där de ska ham­na ef­tersom vi be­ta­lar i ef­ter­skott. Ge­nom Läkar­ban­kens kon­takt­per­so­ner följs det ut­för­da ar­be­tet upp och vi be­ta­lar in­te nå­got för­rän allt är re­do­vi­sat och klart, sä­ger Bar­bro Laurén.

Säl­ja­re: Gustaf Inge Olsson. Kö­pa­re: Gustaf Inge Ols­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 584 000 (2015) kro­nor. Årstad 25:1, San­na­vä­gen 9, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Ma­ria Mar­ga­re­te Bengts­son. Kö­pa­re: Carl Dra­gan Dox­an­der och Ma­ria Ka­ro­li­na Dox­an­der. Kö­pe­sum­ma: 1 060 000 He­berg 3:61, Flo­a­gårds­vä­gen 2, He­berg. Säl­ja­re: Ax­el Man­fred John­sons döds­bo. Kö­pa­re: Mo­ham­mad Rasheed Abid Abid. Kö­pe­sum­ma: 1 125 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 922 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.