Av­skaf­fad id-koll väc­ker fle­ra frå­gor

Tå­go­pe­ra­tö­rer och po­li­sen över­ras­ka­des av be­ske­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mi­nu­ter­na fö­re mid­natt ut­för­des den sista id-kon­trol­len vid tå­gen från Ka­strup – men den för­läng­da res­ti­den fort­sät­ter.

Tå­go­pe­ra­tö­rer och po­li­sen över­ras­ka­des av re­ge­ring­ens be­sked om slopad id-kon­troll och skärpt gräns­kon­troll. Och fle­ra frå­ge­tec­ken upp­stod.

När kloc­kan slår 23.46 har den sista id-kon­trol­len ut­förts av tå­go­pe­ra­tö­rer­nas in­hyr­da vak­ter. Kra­ven på tra­fik­bo­la­gen att kon­trol­le­ra id på tåg-, buss- och fär­je­re­se­nä­rer­na för­svann näm­li­gen nat­ten till i dag.

– Då på­bör­jas av­veck­ling­en av id-kon­trol­ler­na, sä­ger Li­nus Eriks­son, tra­fik­di­rek­tör på Skå­ne­tra­fi­ken.

Tu­sen­tals pend­la­re re­ser på tåg­sträc­kan mel­lan Kö­pen- hamn och Mal­mö var­je dag. Nu slip­per de sti­ga av tå­get på Ka­strup, pas­se­ra en id-kon­troll och där­ef­ter gå om­bord sam­ma tåg igen. Men den för­läng­da res­ti­den be­står.

– Det blir be­kvä­ma­re för re­se­nä­rer­na, dä­re­mot kom­mer de fort­fa­ran­de att be­hö­va vän­ta sju mi­nu­ter där. Men det sto­ra tidspåsla­get är ju på svensk si­da, sju mi­nu­ter i Hyl­lie och yt­ter­li­ga­re en kvart på Mal­mö C för att tå­gen ska kom­ma in i det svens­ka sy­ste­met, sä­ger Li­nus Eriks­son.

Nu be­hö­ver tå­go­pe­ra­tö­rer­na ve­ta hur po­li­sens skärp­ta gräns­kon­troll ska fun­ge­ra i prak­ti­ken.

–Kom­mer kon­trol­len på Hyl­lie att ut­ö­kas? Be­hö­ver po­li­sen mer än sju mi­nu­ter? Kan kon­trol­len gö­ras un­der färd? sä­ger Eriks­son.

Sam­ti­digt ar­be­tar po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning med att skaf­fa en lä­ges­bild över vad be­slu­tet in­ne­bär för po­li­sen och hur si­tu­a­tio­nen ska han­te­ras. Men de till­fäl­li­ga gräns­kon­trol­ler­na kom­mer att fort­sät­ta i sam­ma ut­sträck­ning som ti­di­ga­re, sä­ger re­gi­on Syds gräns­po­lis­chef Mi­chael Matts­son i ett press­med­de­lan­de. Han kon­sta­te­rar även att re­ge­ring­ens be­slut kom­mit med myc­ket kort var­sel.

In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man be­dö­mer att de skärp­ta kon­trol­ler­na kom­mer att öka kost­na­der­na med mel­lan 60 och 80 mil­jo­ner kro­nor.

– Vi har ju ny­li­gen till­fört po­li­sen 700 mil­jo­ner så det finns re­sur­ser. Dä­re­mot är det brist på po­li­ser, så en stor del av ar­be­tet kom­mer att få ut­fö­ras av ci­vi­lan­ställ­da som är ex­per­ter på att grans­ka do­ku­ment och lik­nan­de, sä­ger Yge­man till TV4 Ny­hets­mor­gon.

Li­be­ra­ler­nas rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son Ro­ger Had­dad an­ser att in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) mås­te re­do­vi­sa hur han tänkt att det­ta ska lö­sas.

”Allt an­nat vo­re oan­sva­rigt av re­ge­ring­en om de tän­ker att Po­li­sen även ska skö­ta det­ta helt själ­va ut­an fler po­li­ser, fler re­sur­ser el­ler att man be­slu­tar att åter­in­sät­ta be­red­skaps­po­li­sen”, skri­ver Had­dad i en kom­men­tar.

Id-kon­trol­ler­na har på­gått se­dan ja­nu­a­ri 2016 och in­för­des ef­ter att an­ta­let asyl­sö­kan­de kraf­tigt ökat un­der hös­ten 2015. Mi­gra­tions­ver­ket ana­ly­se­rar nu om av­skaf­fan­det av id-kon­trol­ler på­ver­kar pro­gno­ser­na över an­ta­let asyl­sö­kan­de, upp­ger press­tjäns­ten.

I sin se­nas­te pro­gnos har man räk­nat med att bå­de gräns- och id-kon­trol­ler­na är kvar till no­vem­ber i bå­de det lägs­ta och högs­ta sce­na­ri­ot, det vill sä­ga 22 000 re­spek­ti­ve 45 000 asyl­sö­kan­de för 2017. John Alex­an­der Sah­lin/tt

Pe­ter Wall­berg/tt

FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Ef­ter­ly­ser be­sked. Tå­go­pe­ra­tö­rer­na ef­ter­ly­ser be­sked om hur po­li­sens skärp­ta gräns­kon­troll ska fun­ge­ra i prak­ti­ken. Kom­mer kon­trol­len på Hyl­lie att ut­ö­kas, und­rar man bland an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.