Svens­ka sol­da­ter ska­da­de i Ma­li­at­tack

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En gra­nat­at­tack har rik­tats mot den svens­ka för­lägg­ning­en sö­der om Tim­buk­tu i Ma­li.

Fle­ra svens­ka sol­da­ter har ska­dats lind­rigt. En sol­dat från en an­nan na­tion har dö­dats.

At­tac­ken rik­ta­des till stor del mot den svens­ka de­len av för­lägg­ning­en, i vil­ken trup­per från fle­ra oli­ka na­tio­ner hål­ler till. Fle­ra ex­plo­sio­ner in­träf­fa­de. För­svars­mak­tens press­chef Philip Simon sa­de i går kväll till TT att det på­gick in­sam­ling av mer in­for­ma­tion kring at­tac­ken.

– Vi tror att ex­plo­sio­ner­na rör sig om be­skjut­ning med nå­gon form av gra­nat­kas­ta­re, sa­de Simon.

Upp­gif­ten be­kräf­ta­des i ett ut­ta­lan­de från FN. En sol­dat har dö­dats och nio ska­dats, varav fy­ra all­var­ligt.

En svensk sol­dat ska­da­des lind­rigt av glas­split­ter och den­nes an­hö­ri­ga är un­der­rät­ta­de.

– Yt­ter­li­ga­re ett par svens­ka sol­da­ter an­da­des in rök i sam­band med släck­nings­ar­be­te på en an­nan na­tions cam­p­om­rå­de. De un­der­söks nu ock­så av sjuk­vårds­per­so­nal, sa­de Philip Simon.

Han kun­de in­te upp­ge hur många sol­da­ter det rör sig om men de ska in­te va­ra all­var­ligt ska­da­de.

För­ban­det in­går i Fn-in­sat­sen Mi­nus­ma och be­står av un­ge­fär 250 sol­da­ter. Hu­vud­de­len bor på Camp No­bel som är en del av en stör­re Fn­för­lägg­ning där fle­ra na­tio­ner har sin bas.

Ba­sens för­svar för­stärk­tes ef­ter at­tac­ken och ett ar­be­te in­led­des med att ta re­da på var at­tac­ken kom­mit från.

Det svens­ka bi­dra­get till Mi­nus­ma-in­sat­sen är ett un­der­rät­tel­se­för­band och det för­band som för när­va­ran­de är på plats kom­mer från re­ge­men­tet P7 i Skå­ne.

Mi­nus­ma är FN:S för när­va­ran­de far­li­gas­te upp­drag. Fram till och med mars i år har 116 av dess per­so­nal dö­dats, varav 72 i oli­ka at­tac­ker och dåd. Övri­ga har dött i bland an­nat sjuk­do­mar och olyc­kor. (TT)

FOTO: TT/ARKIV

Runt 250 svens­ka sol­da­ter­na är i Ma­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.