Løk­ke häl­sad med pom­pa i Pe­king

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KI­NA. Dan­marks stats­mi­nis­ter Lars Løk­ke Rasmus­sen har med pom­pa och ståt ta­gits emot i Pe­king av sin ki­ne­sis­ke kol­le­ga Li Keqi­ang. Det är det första dans­ka be­sö­ket i Ki­na på den ni­vån se­dan 2008. De in­spek­te­ra­de bland an­nat he­ders­vak­ten vid Sto­ra fol­kets sal, bred­vid Him­mels­ka fri­dens torg i Pe­king.

Løk­ke Rasmus­sen (Venst­re) ska ock­så träf­fa pre­si­dent Xi Jin­ping.

Han har med sig fle­ra and­ra mi­nist­rar, samt en stor nä­rings­livs­de­le­ga­tion. (Tt-rit­zau)

i vis­sa trak­ter står tom­ma. An­ta­let över­giv­na bo­stads­hus på dansk lands­bygd har vux­it med 50 pro­cent på 15 år, en­ligt en rap­port från in­sti­tu­tet Ko­ra. Värst drab­bat är om­rå­det Nord­vestjyl­land samt Lol­land­fals­ter. ”De fall­fär­di­ga hu­sen skräm­mer bort nya in­vå­na­re, bo­stads­mark­na­den fry­ser fast. Det är en ond cir­kel”, sä­ger Ni­co­lai Kri­s­ten­sen, fors­ka­re som står ba­kom rap­por­ten, till DR P4 Midt & vest. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.