Åta­lad: Poj­kar­na sam­tyck­te

Ton­årspoj­kar ut­sat­tes för tor­tyr­lik­nan­de be­hand­ling – id­rotts­le­da­ren ne­kar till brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ton­årspoj­kar­na ska ha sam­tyckt till den tor­tyr­lik­nan­de be­hand­ling­en, me­nar den 41-åri­ge id­rotts­le­da­ren.

Så­da­na grova över­grepp går ing­en med på, sä­ger mål­sägar­bi­trä­de Björn Att­nars­son.

– I syn­ner­het in­te när de är i den ål­der som de har va­rit.

Klädd i häk­tets grö­na klä­der ha­de den 41-åri­ge id­rotts­le­da­ren svårt att sit­ta still när rät­te­gång­en in­led­des i sal 3 i Ble­kinge tings­rätt.

När åkla­ga­ren John Dag- ne­vik sä­ger att man­nen åta­lats miss­tänkt för 55 fall av grovt ola­ga tvång och 45 fall av grov misshandel av tolv ton­årspoj­kar un­der tids­pe­ri­o­den 2007–2016 sit­ter dock 41-åring­en till­ba­ka­lu­tad med ena be­net ovan­för det and­ra.

– Den be­hand­ling den till­ta­la­de har ut­satt poj­kar­na för har po­ten­ti­ellt sett va­rit livs­far­lig, sa­de John Dag­ne­vik.

Id­rotts­le­da­ren, som loc­kat off­ren med spon­sor­kon­trakt och and­ra gå­vor, med­ger att poj­kar­na har bun­dits och pla­ce­rats i oli­ka po­si­tio­ner och att han har gjort det svå­ra­re för off­ren att an­das med ex­em­pel­vis en plast­på­se över de­ras huvuden.

– Jag fick knappt nå­gon luft och kun­de in­te för­med­la mig på nå­got sätt där. Jag kän­de mig kvävd då jag in­te fick an­das ge­nom nä­san, sä­ger en poj­ke, som ska ha fått ett rör ned­stop­pat i hal­sen, i för­hör.

– Det är helt fel­ak­tigt. Det fö­re­kom­mer någ­ra till­fäl­len med ett rör in­blan­dat, men det är ett rör som ald­rig nått läng­re än till tand­ra­den, sä­ger Nils Fagre­ni­us, man­nens för­svars­ad­vo­kat.

Man­nen ne­kar helt och hål­let till brott.

– Det­ta har byggt helt på fri­vil­lig­het och sam­tyc­ke, sä­ger Fagre­ni­us,

Poj­kar­nas unga ål­der vid så­väl den första kon­tak­ten med id­rotts­le­da­ren och vid det första brotts­till­fäl­let gör att den in­vänd­ning­en ”fal­ler platt”, an­ser åkla­ga­ren och får med­håll av mål­sägar­bi­trä­de Björn Att­nars­son. Fler­ta­let av off­ren är fort­fa­ran­de omyn­di­ga och någ­ra av dem ut­sat­tes för över­grepp re­dan när de var 13–14 år gam­la.

– Man kan in­te läm­na ett sam­tyc­ke till så­da­na grova över­grepp som de har va­rit ut­sat­ta för, sä­ger Att­nars­son.

Själv an­ser 41-åring­en att det rör sig om för­tro­en­deöv­ning­ar som syf­tar till att gö­ra poj­kar­na till bätt­re id­rotts­män, men en av de tolv ut­sat­ta är in­te ak­tiv in­om spor­ten.

– Även han har ju sam­ar­be­tat med min kli­ent och syf­tet har va­rit att han ska gö­ra sitt jobb bätt­re, sä­ger Nils Fagre­ni­us.

Den­na om­stän­dig­het gör att den ”upp­giv­na mo­tiv­bil­den fal­ler en aning”, me­nar åkla­ga­ren. Vid en hus­rann­sa­kan hos 41-åring­en hit­ta­des dess­utom en stor mängd Bdsm­fil­mer, det vill sä­ga sex­u­el­la fil­mer med in­slag av bland an­nat sa­do­ma­sochism. De 37 över­grepp som fil­mats vi­sar att poj­kar­na in­te har ut­satts för sex­u­el­la över­grepp, men åkla­ga­ren ute­slu­ter in­te att det har va­rit man­nens per­son­li­ga mo­tiv.

– Jag ute­slu­ter in­te att det kan va­ra en bland­ning el­ler att det kan finns and­ra mo­tiv i en kom­bi­na­tion, sä­ger John Dag­ne­vik.

– Han har inga som helst sex­u­el­la mo­tiv, sä­ger för­svars­ad­vo­kat Nils Fagre­ni­us.

De ut­sat­ta poj­kar­na var ner­vö­sa när de slog sig ner i sam­ma rät­te­gångs­sal som den åta­la­de 41-åring­en.

– Det är obe­hag­ligt na­tur­ligt­vis. Det är ju än­då en för­ö­va­re de mö­ter nu per­son­li­gen vid rät­te­gång­en, sä­ger mål­sägar­bi­trä­de Björn Att­nars­son.

Da­ni­el Kihl­ström/tt

TECKNING: INGELA LANDSTRÖM/TT

Rät­te­gång­en in­led­des. Den miss­tänk­te 41-åring­en, klädd i häk­tets grö­na klä­der, i rätts­sa­len med sin ad­vo­kat Nils Fagre­ni­us snett fram­för till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.