De­bu­tan­ten om li­vet som do­ma­re i SSL

INNEBANDY: DA­VID GEI­SER TILL­HÖR EN AV SVE­RI­GES BÄS­TA DO­MA­RE

Hallands Nyheter - - Sporten - Mat­ti­as Nilsson 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nilsson@hn.se

Många ha­ja­de till när de såg vem som döm­de War­berg Ic­team Tho­rengrup­pen i hös­tas. – Det var en spe­ci­ell käns­la att kom­ma till­ba­ka och dö­ma där, minns Da­vid Gei­ser.

Nu­me­ra är den för­re var­ber­ga­ren bo­satt i Gö­te­borg och har med bravur kla­rat av de­but­sä­song­en i Su­per­li­gan.

Ef­ter grundse­ri­ens slut fick Da­vid och kol­le­gan Hen­ric Nilsson även för­tro­en­det att dö­ma tre Sm-kvarts­fi­na­ler: två faj­ter mel­lan Da­len och Storvre­ta samt Helsing­borg mot Falun.

– Jät­te­kul att bli ut­ta­gen re­dan första sä­song­en. Det är ett be­vis på att det gått bra, sä­ger Da­vid Gei­ser.

Pre­cis som la­gen och spe­lar­na finns am­bi­tio­nen att gå så långt som möj­ligt även in­om do­markå­ren.

– Det är Sm-fi­na­len man strä­var ef­ter, el­ler dö­ma OS, om in­ne­ban­dyn kom­mer med på IOK:S lis­ta, men in­för den här sä­song­en sat­te vi upp som mål att eta­ble­ra oss som Ssl-do­ma­re och le­ve­re­ra en bra pro­dukt, sä­ger Da­vid Gei­ser.

Se­dan au­gusti 2016 är Da­vid hög­sta­di­e­lä­ra­re in­om äm­ne­na re­li­gi­on och histo­ria på Ön­ne­reds­sko­lan. Det går bra att kom­bi­ne­ra med att va­ra elit­do­ma­re tack va­re en för­stå­en­de ar­bets­gi­va­re.

– Det har in­te va­rit någ­ra pro­blem de gång­er man be­hövt åka iväg. Sam­ti­digt har mat­cher i till ex­em­pel Karl­stad, Falun och Umeå of­ta va­rit på hel­ger. Men in­ne­ban­dyn är min främs­ta hob­by. Det är det jag läg­ger tid på, sä­ger Da­vid.

DET VAR 2008-09 som han slog ihop si­na på­sar med värm­län­ning­en Hen­rik Nilsson. De bör­ja­de dö­ma ihop un­der stu­di­e­ti­den i Lin­kö­ping och job­ba­de sig upp från her­rar­nas di­vi­sion 3. Re­dan and­ra året blev de utsedda till Ös­ter­göt­lands bäs­ta do­ma­re.

– God kom­mu­ni­ka­tion och tyd­lig­het. Sen är väl vårt vik­ti­gas­te verk­tyg att be­hål­la lug­net. Med tek­nik (läs he­ad­set) har det för­enklats. In­nan var det ju tec­ken­giv­ning som gäll­de, sä­ger Da­vid.

Han har verk­li­gen fått blo­dad tand.

– Vi blev jät­te­gla­da när vi fick chan­sen. Un­der sä­song­en har man fått mer­smak, även fast man ock­så kän­ner att man be­hö­ver en pa­us för att lad­da bat­te­ri­er­na nu.

Innebandy är en sport som det sväng­er om. Som do­ma­re mås­te man fat­ta snab­ba be­slut.

– Men det är ju det som är ro­ligt ock­så. Att man mås­te va­ra va­ken he­la ti­den. Även fast det står 7-3 och är tio mi­nu­ter kvar be­ty­der det in­te att mat­chen är av­gjord.

Dö­mer man en kväll så tar det myc­ket ener­gi.

– Först har man lad­dat upp med re­san dit, man är i hal­len en och en halv tim­me in­nan match, häl­sar på la­gen, går in i match­bubb­lan och ef­ter två in­ten­si­va tim­mar är man rätt slut i hu­vu­det. Hur bru­kar du må ef­ter match?

– Man mår bra. Det är skönt att ha be­tat av en match. Se­dan be­ro­en­de på mat­chens ka­rak­tär bru­kar vi gå ige­nom si­tu­a­tio­ner. Al­la mat­cher webb­sänds ju och som do­ma­re har man till­gång till dem via en app. Ibland dis­ku­te­rar vi di­rekt ef­ter mat­chen, ibland får det gå någ­ra da­gar...

MEN DET FINNS så klart en bak­si­da ock­så. Pres­sen och för­vänt­ning­ar­na. He­ta vil­jor ska tyglas.

– Jag vet in­te om man får så myc­ket skit? Klart att det är många som vill få fram sin vil­ja. Där är det vik­tigt med kom­mu­ni­ka­tion. Det finns all­tid oli­ka åsikter, men man för­sö­ker för­med­la en rätt­vis match­bild. Om folk tyc­ker an­norlun­da är det vik­tigt att man står ba­kom be­slu­tet man ta­git. Se­dan om man gjort fel är man in­te mer än män­ni­ska att man får ta dis­kus­sio­nen.

– Man vin­ner mer på god kom­mu­ni­ka­tion, men ibland kan man även få pe­ka med he­la han­den. Därför kan jag tyc­ka att rol­ler­na som do­ma­re och lä­ra­re är rätt li­ka. En del (bland anda Wics Ste­fan Smed­berg) vill in­fö­ra tre­do­mar­sy­stem. Hur ser du på det?

– Sex ögon är bätt­re än fy­ra. Sam­ti­digt lyf­ter det and­ra frå­gor: hur ska do­mar­re­kry­te­ring­en ske på läg­re ni­vå? När det blir tre do­ma­re blir det ock­så hög­re ar­vo­de för klub­bar­na att betala, men det är en jät­tein­tres­sant frå­ga. Da­vid tilläg­ger: – Den lyfts dock of­ta i sam­man­hang när det gått då­ligt för ett lag. Den bor­de tas upp i ett fo­rum där det är ett mer öp­pet kli­mat än i sam­band med match.

Un­der upp­väx­ten li­ra­de Da­vid innebandy i War­berg. Han och en kom­pis nap­pa­de så små­ning­om på en do­mar­kurs. Den hölls av Mar­tin Pol­ve­ra­ri, då elit­do­ma­re ihop med Mi­ke Bengts­son.

– ”Pul­ver” ha­de ro­lig ka­ris­ma, sen såg man det som att tjä­na en ex­tra slant. Så var det un­der ti­den i Lin­kö­ping som stu­dent ock­så.

Vad be­tyd­de det att Pol­ve­ra­ri och Bengts­son fanns då?

– De vi­sa­de ju att det in­te ba­ra var in­ne­ban­dy­spe­la­re som kom från Var­berg ut­an även do­ma­re. Man följ­de dem un­der slut­spe­let, och jag minns att de ha­de tyd­li­ga drag i sitt do­mar­skap. Bå­da var sto­ra och långa med myc­ket pon­dus - sen skilj­de de sig åt när det gäl­ler det kom­mu­ni­ka­ti­va sät­tet.

Hur var det att dö­ma ne­re i Var­berg?

– Det var en spe­ci­ell käns­la att kom­ma till­ba­ka och dö­ma där. Man har ju vux­it upp i en stad som an­das innebandy och War­berg är känd för sin publik. Sam­ti­digt be­to­nar Gei­ser: – Jag ha­de in­te dömt War­berg om jag ha­de en spe­ci­ell re­la­tion till klub­ben. Det var ju länge sen jag spe­la­de där. Men det var många som ha­ja­de till och har hört av sig ef­teråt: ”hur ham­na­de du där?”.

JUST NU ÄR det mel­lan­sä­song för do­mar­na, i au­gusti vän­tar bå­de löp- och re­gel­test, men Da­vid gil­lar att hål­la sig i form.

– Vi är do­ma­re på högs­ta ni­vå. Då ska man hål­la lik­nan­de fy­sisk sta­tus som spe­lar­na. Det an­ser jag.

Da­vid Gei­ser sä­ger att dö­man­det ut­veck­lat ho­nom otro­ligt myc­ket. Det har satt hans per­son­lig­het och le­dar­skap.

– Jag hop­pas klub­bar­na kan få unga att stäl­la sig på plan och dö­ma. Och in­te ba­ra få dit dem ut­an se till så de vå­gar stå kvar. Vi elit­do­ma­re får ju på­tryck­ning­ar på ett an­nat sätt, men är du tolv, tret­ton år så är pres­sen stor. Det finns pas­sion och käns­la, men of­ta bland de som tit­tar på tar hjär­tat över hell­re än att de tän­ker.

”Man vin­ner mer på god kom­mu­ni­ka­tion, men ibland kan man även få pe­ka med he­la han­den. Därför kan jag tyc­ka att rol­ler­na som do­ma­re och lä­ra­re är rätt li­ka” DA­VID GEI­SER

elit­do­ma­re i Su­per­li­gan

DE­BU­TEN AVKLARAD. Da­vid Gei­ser är var­ber­ga­ren som nu­me­ra bor i Gö­te­borg och ing­en bra start 2008: ”Ef­ter första mat­chen som jag och Hen­ric döm­de tyck­te han att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.