Man­nen i hat­ten vars röst når oss ge­nom lar­met

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PER KÅGSTRÖM 010-471 51 33 pk@hal­lands­pos­ten.se

Han har en hatt på hu­vu­det och sä­ger att han le­ver i en ”spök­värld”. Han he­ter Hen­rik Berg­gren, ti­di­ga­re sång­a­re i Bro­der Da­ni­el och nu ak­tu­ell med ett so­lo­al­bum ef­ter många års tyst­nad – så ak­tu­ell att han är över­allt, i al­la tid­ning­ar och tv-ka­na­ler. Var­för? Jo, sång­po­e­ten från Gö­te­borg har all­tid haft ”det”, nå­got spe­ci­ellt som gör att hans sång­er når fram.

Det fanns en svär­ta i Bro­der Da­ni­els lå­tar och en sår­bar­het i sång­röst och tex­ter som träng­de i ge­nom lar­met, och gick rakt in i krop­pen på många av oss. In i skal­len, ma­gen och hjär­tat.

Men det ha­de ock­så med Hen­rik Berg­grens image att gö­ra: dan­dy-loo­ken och ryk­ten om hans de­struk­ti­va le­ver­ne, citat som att ”su­pa ihjäl sig, men med stil”.

ALLT DET­TA AKTUALISERAS nu när han ger ut sitt första so­lo­al­bum, 14 år ef­ter Bro­der Da­ni­els sista plat­ta. Han har sam­ma mo­de som ti­di­ga­re men li­der nu­me­ra av ett kro­niskt trött­hets­syndrom och sör­jer sin ”egen halv­död”. Han har knap­past nå­got so­ci­alt liv, ut­an vi­lar och lä­ser böc­ker på da­gar­na.

Jag ser Hen­rik Berg­gren i TV4:S mor­gon­pro­gram och ”Kob­ra” och är djupt fa­sci­ne­rad, men får sam­ti­digt skuld­käns­lor. Det är nå­got obe­hag­ligt med mitt stän­di­ga in­tres­se för out­si­ders, män­ni­skor som brän­ner sitt ljus i bäg­ge än­dar­na och/ el­ler iso­le­rar sig från den van­li­ga värl­den.

Jag ser Hen­rik Berg­gren i TV4:S mor­gon­pro­gram och ”Kob­ra” och är djupt fa­sci­ne­rad, men får sam­ti­digt skuld­käns­lor

Det är som att vi be­hö­ver ar­tis­ter och po­e­ter som li­der, så länge det re­sul­te­rar i fan­tas­tis­ka lå­tar. De bäs­ta mu­sik­do­ku­men­tä­rer jag har sett un­der de se­nas­te åren har hand­lat om miss­bru­kar­na Amy Wi­ne­house och Kurt Co­bain, bäg­ge dö­da vid 27 års ål­der. Hen­rik Berg­gren är in­te alls så il­la ute, men vek­he­ten i hans up­pen­ba­rel­se väc­ker fa­ders­käns­lor.

Det­ta un­der­stryks av att halv­tim­men i ”Kob­ra” till stor del in­ne­hål­ler klipp från ti­di­ga­re re­por­tage, bland an­nat ett klas­siskt från SVT:S gam­la kul­tur­pro­gram ”Ni­ke”.

Det är kul att åter­upp­le­va men jag ha­de hell­re lagt en stör­re tyngd­punkt på nu­tid, och mer av den klar­het, di­stans – och hu­mor – som Hen­rik Berg­gren vi­sar i dag.

Men vi lär få se myc­ket mer av ho­nom i framtiden.

”KOB­RA” ÄR ETT grymt ojämnt pro­gram – be­ro­en­de på vil­ket äm­ne som tas upp – och det gäl­ler även ”Ba­bel”.

Men där får man sä­ga att pro­gram­le­da­ren Jes­si­ka Ge­din än­då all­tid lyc­kas spri­da op­ti­mism och gläd­je över att va­ra läs­kun­nig. Och sön­da­gens pro­gram var en full­träff med idel högin­tres­san­ta för­fat­ta­re: Sacha Batt­hy­a­ny, Mag­gie O’far­rel och Carsten Jen­sen.

Jag fäs­te mig fram­för allt vid den sist­nämn­de, dansken som för cir­ka tio år se­dan sat­te värl­den i gung­ning med ro­ma­nen ”Vi, de drunk­na­de”. Hans se­nas­te bok, ”Den första ste­nen”, hand­lar om dans­ka sol­da­ter i Af­gha­nis­tan som är då­ligt för­be­red­da och döm­da att miss­lyc­kas.

Åt­minsto­ne en­ligt Carsten Jen­sen som i ”Ba­bel” kon­sta­te­ra­de att man in­te kan ”fö­ra ett krig i ett land som man in­te för­står”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.