Ef­ter boj­kot­ten – en al­ter­na­tiv bok­mäs­sa på G

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LYDIA FARRAN-LEE/TT

”För­fat­tar­na har ställt sig till för­fo­gan­de, de vi har haft kon­takt med är fram­för allt de som är ak­tu­el­la med böc­ker.”

SO­FIA GRÄSBERG verk­sam­hets­le­da­re på Lit­te­ra­tur­hu­set

Bå­de för­fat­ta­re och för­lag har ut­tryckt ils­ka över att Nya Ti­der får stäl­la ut på Bok­mäs­san. Nu hål­ler en al­ter­na­tiv mäs­sa på att växa fram med för­fat­tar­sam­tal och debatt.

Lit­te­ra­tur­hu­set i Gö­te­borg hu­se­rar för­lag och re­dak­tio­ner för tids­skrif­ter. För­e­ning­en job­bar nu till­sam­mans med För­fat­tar­för­bun­det och tids­skrif­ten Glän­ta för att dra i gång ett al­ter­na­tiv till Bok­mäs­san – det­ta ef­ter att många mot­satt sig att hö­gerex­tre­ma Nya Ti­der får del­ta, rap­por­te­rar SVT Kul­tur­ny­he­ter­na.

Över 200 för­fat­ta­re har med­de­lat att de boj­kot­tar Bok­mäs­san i år.

– För­fat­tar­na har ställt sig till för­fo­gan­de, de vi har haft kon­takt med är fram­för allt de som är ak­tu­el­la med böc­ker, sä­ger So­fia Gräsberg, verk­sam­hets­le­da­re på Lit­te­ra­tur­hu­set i Gö­te­borg och arrangör för den al­ter­na­ti­va bok­mäs­san, till TT.

Tan­ken är att på fy­ra – fem sce­ner i Världs­kul­tur­mu­se­et hål­la för­fat­tar­sam­tal och hu­se­ra pro­gram­punk­ter som boj­kot­tan­de för­lag och för­fat­ta­re egent­li­gen ha­de tänkt ha på den ”or­di­na­rie” Bok­mäs­san. Mäs­san rik­tar sig mot all­män­he­ten och ut­ö­ver Världs­kul­tur­mu­se­et kom­mer den al­ter­na­ti­va mäs­san att äga rum i Lit­te­ra­tur­hu­sets lo­ka­ler.

– Just nu för­sö­ker vi få i hop allt, men det kom­mer att bli ett bra pro­gram för en läsan­de all­män­het, sä­ger So­fia Gräsberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.