The Eag­les stäm­mer Ho­tel Ca­li­for­nia

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Ban­det The Eag­les stäm­mer ett ho­tell vid namn Ho­tel Ca­li­for­nia i Ba­ja Ca­li­for­nia i Mex­i­ko för upp­hovs­rätts­brott. Ban­det häv­dar att ho­tel­let för­sö­ker åka snål­skjuts på de­ras låt med sam­ma namn.

Ge­nom an­non­se­ring som rik­tar sig till ame­ri­kans­ka kon­su­men­ter ”har de till­ta­la­de fått ame­ri­kans­ka kon­su­men­ter att tro att ho­tel­let i To­dos San­tos har kopp­ling­ar till The Eag­les och in­spi­re­rat till låttex­ten till Ho­tel Ca­li­for­nia, vil­ket är falskt”, skri­ver ban­dets ju­ri­dis­ka om­bud Lau­ra Wyts­ma.

Ho­tel­let öpp­na­de un­der nam­net Ho­tel Ca­li­for­nia re­dan på 1950-ta­let, men har fle­ra gång­er änd­rat namn i sam­band med äg­ar­by­ten, en­ligt ban­dets stäm­nings­an­sö­kan. The Eag­les låt släpp­tes 1976.

Nu vill ban­det för­bju­da ho­tel­let från att an­vän­da nam­net Ho­tel Ca­li­for­nia. En­ligt Wyts­ma är näm­li­gen ”Ho­tel Ca­li­for­nia” mer än en låt – det är The Eag­les själ­va es­sens. Ho­tel­lä­gar­na har in­te sva­rat på stäm­nings­an­sö­kan. På ho­tel­lets hem­si­da står dock att det in­te har nå­got med The Eag­les att gö­ra.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

EN TILL. En al­ter­na­tiv bok­mäs­sa hål­ler på att ta form i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.