Kan­di­da­ter­na ja­gar andra­hands­väl­ja­re

Val­del­ta­gan­det vik­tig fak­tor i det frans­ka pre­si­dent­va­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Lars Lars­son/tt

Med ba­ra da­gar kvar till fi­na­len i det frans­ka pre­si­dent­va­let ja­gar kan­di­da­ter­na Em­ma­nu­el Macron och Ma­ri­ne Le Pen andra­hands­väl­ja­re: de som rös­ta­de på nu ut­slag­na kan­di­da­ter och de som har en drag­ning åt blank­röst el­ler sof­fan.

Opi­ni­ons­mät­ning­ar­na för­ut­spår hit­tills ba­ra ett re­sul­tat – en se­ger för Macron och hans rö­rel­se En mar­che med om­kring 60 pro­cent av rös­ter­na mot 40 pro­cent för Le Pen och hen­nes Na­tio­nel­la fron­ten.

Men stö­det för Macron, den 39-åri­ge ti­di­ga­re bank­man­nen och fö­re det­ta eko­no­mi­mi­nis­tern i so­ci­a­listre­ge­ring­en som bil­da­de sitt par­ti för ba­ra ett år se­dan, har nag­gats en aning i kan­ten se­dan den första om­gång­en i pre­si­dent­va­let, den 24 april.

Opi­ni­ons­mä­ta­ren Ela­be, vars mät­ning­ar re­do­vi­sas i tid­ning­en L’ex­press och tv-ka­na­len BFMTV, no­te­rar ett stöd på 59 pro­cent för Macron mot 41 pro­cent för Le Pen den 2 maj. Det är ett tapp för Macron med 5 pro­cen­ten­he­ter och en upp­gång för mot­stån­da­ren med li­ka myc­ket, jäm­fört med mät­ning­en 24 april.

Det ska än­då myc­ket till för att Ma­ri­ne Le Pen – som ar­be­tat för att gö­ra na­tio­na­lis­tis­ka och in­vand­rings­fi­ent­li­ga Na­tio­nel­la Fron­ten till ett mind­re ex­tremt, och mer sa­longs­fä­higt, par­ti – ska lyc­kas springa om på slu­tet. Går­dags­kväl­lens tv-debatt kan få be­ty­del­se, lik­som vil­jan hos de bå­das sym­pa­ti­sö­rer och andra­hands­väl­jar­na att verk­li­gen ta sig till val­lo­ka­len den 7 maj.

Val­del­ta­gan­det i re­spek­ti­ve lä­ger kan få stor be­ty­del­se, och om in­te ge Le Pen se­gern, så i al­la fall gö­ra stri­den be­tyd­ligt jäm­na­re än den kan ver­ka på för­hand, en­ligt Ser­ge Ga­lam, som fors­kar om po­li­tik vid uni­ver­si­te­tet Sci­ences Po i Pa­ris.

Förenk­lat byg­ger re­so­ne­mang­et på att en del väl­ja­re i mät­ning­ar­na in­te vill sä­ga att de ska rös­ta på Le Pen, ett slags skäms­fak­tor. Sam­ti­digt är de som tror på Le Pen mer över­ty­ga­de än Macrons mer ljum­ma, tänk­ba­ra väl­ja­re, där en stor an­del an­tas rös­ta mot Le Pen sna­ra­re än för Macron. San­no­lik­he­ten att Le Pens väl­ja­re, oav­sett om de de­kla­re­rat stöd för hen­ne el­ler in­te i för­väg tar sig till val­lo­ka­len är stör­re, en­ligt Ga­lam.

Men en­ligt Yves-ma­rie Cann, ana­ly­ti­ker hos Ela­be, har in­sti­tu­tet ta­git höjd för så­da­na an­ta­gan­den.

Den ut­slag­na tre­an i första om­gång­en, Franço­is Fil­lon från Re­pu­bli­ka­ner­na, har upp­ma­nat si­na väl­ja­re att rös­ta på Macron. Men par­ti­et är splitt­rat. 42 pro­cent av Fil­lons väl­ja­re i första run­dan vän­tas rös­ta på Macron, me­dan 27 pro­cent fö­re­drar Le Pen, en­ligt Opi­ni­onway.

Av den ut­slag­na fy­ran, väns­ter­kan­di­da­ten Je­an-luc Mé­lenchons väl­ja­re, an­tas 42 pro­cent väl­ja Macron och 17 pro­cent Le Pen, en­ligt Opi­ni­onway.

Ing­en för­ut­spår en upp­rep­ning av va­let 2002, då de eta­ble­ra­de par­ti­er­na mo­bi­li­se­ra­de mot Na­tio­nel­la fron­tens Je­an-ma­rie Le Pen när han ställ­des mot kon­ser­va­ti­va RPR:S Jac­ques Chi­rac. Den se­na­re vann över­läg­set med över 80 pro­cent av väl­jar­nas stöd.

FOTO: MICHEL SPINGLER/AP/TT, FOTO: THIBAULT CAMUS/AP/TT

Em­ma­nu­el Macron från En mar­che är fa­vo­rit in­för fi­nalom­gång­en i det frans­ka pre­si­dent­va­let me­dan Ma­ri­ne Le Pen från Na­tio­nel­la Fron­ten vän­tas få runt 40 pro­cent av väljarstödet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.