Fort­satt hett med hus­bil

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EKONOMI. Tren­den är tyd­lig. Fler svens­ka cam­ping­fa­mil­jer ha­kar på hus­bilst­ren­den.

Ny­re­gi­stre­ring­ar­na öka­de i fjol med 32 pro­cent. An­ta­let ny­re­gi­stre­ra­de hus­bi­lar och hus­vag­nar är den högs­ta siff­ran se­dan 2008, skri­ver Hus­vagns­bran­schens riks­för­bund i ett press­med­de­lan­de.

Upp­gång­en har en­ligt bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen SCR Svensk Cam­ping lett till öka­de in­ve­ste­ring­ar på lan­dets cam­ping­plat­ser.

Un­der som­mar­må­na­der­na för­ra året stod cam­ping­bo­en­det för 43 pro­cent av Sve­ri­ges kom­mer­si­el­la över­natt­ning­ar, en­ligt SCR Svensk Cam­ping. (TT)

FOTO: TT/ARKIV

Hus­bi­len blir allt mer po­pu­lär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.