Bråk om brit­tisk skils­mäs­so­no­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BREX­IT. Stor­bri­tan­ni­en väg­rar att betala 100 mil­jar­der eu­ro i sam­band med brex­it. Brit­ter­na mås­te betala för si­na åta­gan­den, en­ligt EU:S chefs­för­hand­la­re Michel Bar­ni­er.

Men Stor­bri­tan­ni­en kan helt en­kelt kom­ma att läm­na för­hand­ling­ar­na, var­nar lan­dets brex­it­mi­nis­ter Da­vid Da­vis ef­ter att Fi­nan­ci­al Ti­mes pub­li­ce­rat en ana­lys som vi­sar att kost­na­den för brit­ter­na att lö­sa ut sig från uni­o­nen sti­git från 60 till 100 mil­jar­der eu­ro.

– Vi kom­mer in­te att betala 100 mil­jar­der, sä­ger Da­vis till brit­tis­ka me­di­er. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.