Även dik­ta­to­rer får träf­fa Trump

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Det spe­lar ing­en roll om du är nord­ko­re­ansk dik­ta­tor el­ler fi­lip­pinsk pre­si­dent som be­dri­ver död­ligt krig mot drog­han­del. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump tycks va­ra vil­lig att träf­fa näs­tan al­la – nå­got som kan ska­da USA:S an­se­en­de i de­mo­kra­ti­frå­gor.

– Vad han in­te tycks in­se är att in­bjud­ning­ar­na skän­ker le­gi­ti­mi­tet åt dik­ta­to­rer och gör det svårt för USA att tas på all­var när det pre­di­kar om de­mo­kra­ti och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i värl­den, sä­ger Erik Åsard som är pro­fes­sor i Nor­da­me­ri­kastu­di­er vid Uppsala uni­ver­si­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.