Blod­grupp på­ver­kar risk för hjär­tin­farkt

Hallands Nyheter - - Sve­ri­ge/värl­den -

Per­so­ner som in­te har blod­grupp 0 lö­per hög­re risk att drab­bas av hjär­tin­farkt el­ler stro­ke, jäm­fört med and­ra.

Vi­sa mig din blod­grupp och jag ska sä­ga dig vem du är.

Nja, kanske in­te rik­tigt, men forsk­ning vi­sar att det finns en skill­nad i ris­ken att drab­bas av hjär­tin­farkt och stro­ke, be­ro­en­de på vil­ken blod­grupp man har.

Forsk­ning­en, som ny­li­gen pre­sen­te­ra­des vid en eu­ro­pe­isk hjärt­kon­gress, vi­sar att per­so­ner som an­ting­en har A, B el­ler AB som blod­grupp lö­per en nå­got stör­re risk än per­so­ner med blod­grupp 0 att drab­bas. Riskök­ning­en för den en­skil­da in­di­vi­den är li­ten, men på be­folk­ningsni­vå blir skill­na­den stör­re. Per­so­ner med blod­grupp AB löp­te störst risk.

Vil­ken blod­grupp man till­hör be­stäms av ge­ner­na, det vill sä­ga det bi­o­lo­gis­ka ar­vet.

Fors­kar­na, verk­sam­ma vid UMCG, det me­di­cins­ka uni­ver­si­te­tet i Gro­ning­en, Ne­der­län­der­na, tror att or­sa­ken är att fö­re­koms­ten av ko­a­gu­le­ran­de pro­te­in i blo­det är hög­re i blod­grup­per­na A, B och AB, jäm­fört med blod­grupp 0.

Fors­kar­na är dock tyd­li­ga med att de främs­ta risk­fak­to­rer­na in­te är ens blod­grupp, ut­an sa­ker som över­vikt, rök­ning, brist på mo­tion samt ål­der, vil­ket vi fak­tiskt kan gö­ra nå­got åt till skill­nad från blod­grup­pen. I den ak­tu­el­la stu­di­en ingick upp­gif­ter från 1,3 mil­jo­ner per­so­ner.

Jo­han Nils­son/tt

FO­TO: MAR­CUS ER­ICS­SON/TT

Blod­grup­pen på­ver­kar ris­ken att drab­bas av hjär­tin­farkt och stro­ke, vi­sar forsk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.