Pool i ha­vet mot alg­blom­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MIL­JÖ. En stor havs­pool ska byg­gas i Burgs­vi­ken på Got­land. Läns­sty­rel­sen har be­slu­tat att bi­dra med 650 000 kro­nor, skri­ver läns­sty­rel­sen i ett press­med­de­lan­de.

Poo­len ska kun­na nås via en bryg­ga från land och va­ra gra­tis att an­vän­da för all­män­he­ten.

Sy­resatt havs­vat­ten som re­nats från al­ger ska pum­pas in i poo­len och se­dan vi­da­re ut i havs­vatt­net. Det­ta gör att man kan ba­da i poo­len, sam­ti­digt som vatt­net runt poo­len sy­resätts så att alg­fö­re­koms­ten mins­kar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.