TRIVS PÅ CY­KEL.

Hur är det att dri­va eget i cy­kel­bran­schen? HN har träf­fat ägar­na ba­kom Cy­kel­verk­sta­den No.1 i Var­berg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - FREDRIK LARS­SON 010-471 53 67 fredrik.lars­son@hn.se

Lennart Fri­berg och Hen­rik Eli­as­son star­ta­de eget 2001 ef­ter någ­ra år som job­bar­kom­pi­sar. De har käm­pat hårt och ska­pat en eko­no­misk trygg­het i bo­la­get.

När HN är på be­sök är de fin­kläd­da med skjor­ta och trö­ja. En kläd­sel som in­te är så pas­san­de om man ska la­ga cyklar i en verk­stad.

– Vi bru­kar va­ra smut­si­gast av al­la, och det tror jag att folk gil­lar. Men jag ska jag iväg på ett kund­mö­te, sä­ger Lennart Fri­berg, näs­tan li­te ur­säk­tan­de.

– Det är nä­var­na som be­ta­lar fak­tu­ror­na. Hjär­tat för vår rö­rel­se är verk­sta­den, sä­ger Hen­rik Eli­as­son.

Bå­da är ak­ti­va cy­klis­ter och det finns en le­van­de pas­sion för cy­kelspor­ten i fö­re­ta­get. Hit kom­mer folk för att snac­ka cy­kel och för att ta en kopp kaf­fe.

PÅ SOM­MA­REN ÄR det hög­sä­song och så hårt kund­tryck att det be­hövs fle­ra som­mar­job­ba­re. I ge­nom­snitt re­pa­re­ras det om­kring 15 cyklar om da­gen.

– Vi för­sö­ker hål­la oss till en mall, pre­cis som en lä­ka­re som ope­re­rar ett visst an­tal per­so­ner på en dag. Om vi in­te ha­de job­bat så hårt som vi gör i verk­sta­den så ha­de in­te fir­man gått så bra som den gör, sä­ger Lennart Fri­berg.

Hen­rik Eli­as­son po­äng­te­rar att grun­den för att lyc­kas med en cy­kel­af­fär är just verk­sta­den.

– Har du för­tro­en­det i verk­sta­den så ger det en trygg­het för kun­den i sitt cy­kel­köp. I dag har cyk­lar­na bli­vit så avan­ce­ra­de att det är fin­me­ka­nik.

– El­cyk­lar­nas in­trång på mark­na­den har ökat vår om­sätt­ning. På fi­na­re mo­del­ler är det som en bil med fel­ko­der.

– På de första el­cyk­lar­na som kom bör­jar det nu bli bat­te­ri­by­ten och så­da­na sa­ker.

LENNART FRI­BERG BE­RÄT­TAR att åren som egen fö­re­ta­ga­re även har va­rit slit­sam­ma, och att det är stres­sigt emel­lanåt.

– På som­ma­ren kan det va­ra som Gekås här, det är en jäk­la snurr på det, som ett jord­ge­ting­bo där det väl­ler in folk och cyklar.

En del kun­der för­vän­tar sig att cy­keln ska bli la­gad på en gång. Men så fun­ge­rar det in­te på som­ma­ren.

– Om du ser en port som står öp­pen på en bil­verk­stad, så kör du in­te in bi­len och tror att den ska bli ser­vad di­rekt. Men hos oss kan kun­der rul­la in sin cy­kel och stäl­la den vid dis­ken. Cy­kel­bran­schen är li­te spe­ci­ell där, men sam­ti­digt är det så him­la ro­ligt.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren Gö­ran Lin­de­berg har gjort par­ke­rings­ru­tor vid bu­ti­ken. Ut­an­för ru­tor­na får in­te cyklar par­ke­ras. Ti­di­ga­re kun­de det stå cyklar långt ner på trot­to­a­ren ut­med Sni­da­re­ga­tan.

– Vi har ett ka­non­bra lä­ge här mel­lan Lo­rens­berg och Kanngju­ta­ren. Men det var ett tag när vi lev­de emel­lan två sto­ra byg­gen, minns Hen­rik Eli­as­son

”Vi har ett ka­non­bra lä­ge här mel­lan Lo­rens­berg och Kanngju­ta­ren”

HEN­RIK ELI­AS­SON

FÖRR TOG DE ba­ra två vec­kors se­mes­ter på som­ma­ren. Nu blir det fler vec­kor och bå­da har lärt sig att ta mer le­digt den hår­da vägen. Lennart Fri­berg kom­mer ihåg sin ut­bränd­het med fa­sa.

– Jag satt i en sol­stol i en vec­ka och viss­te knappt vad jag var nå­gon­stans. Jag var to­talt ut­bränd ef­ter att ha job­bar för hårt. Det slog över och jag fick par­ke­ra mig så långt in i verk­sta­den som möj­ligt. Där satt jag och skru­va­de. Det blev mind­re kund­kon­takt för mig un­der den pe­ri­o­den.

NU TRÄ­NAR BÅ­DA två re­gel­bun­det och häl­san kom­mer i första hand.

– Vi har in­sett att vi in­te är odöd­li­ga och att vi be­hö­ver åter­hämt­ning, sä­ger Hen­rik Eli­as­son.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

STRÄVSAMT PAR. Först job­ba­de de ihop som an­ställ­da. 2001 star­ta­de Hen­rik Eli­as­son och Lennart Fri­berg eget fö­re­tag. Och de hål­ler fort­fa­ran­de ihop.

KOMPANJONER. Det skil­jer drygt 20 år mel­lan Hen­rik Eli­as­son och Lennart Fri­berg.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Men de har ing­en far och son re­la­tion. ”Vi är väl­digt li­ka och har him­la ro­ligt till­sam­mans.”

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

PER­SO­NA­LEN. Från väns­ter: Samu­el Ja­kobs­son, Ro­bert Jo­hans­son, Lennart Fri­berg, Os­kar Hell­sing och Hen­rik Eli­as­son.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

MYC­KET ATT GÖ­RA. Samu­el Ja­kobs­son (röd keps) har fullt upp. Här har han hjälp av Os­kar Hell­sing som hop­par in när det be­hövs.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VERK­STA­DEN ÄR HJÄR­TAT. Hen­rik Eli­as­son kon­sta­te­rar att det är ”nä­var­na som be­ta­lar fak­tu­ror­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.