MOR­DET PÅ FRENNARP - DET­TA HAR HÄNT

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Det se­nas­te till­fäl­let som Al­bin Ei­nar­sen sågs i li­vet var på

fre­dags­kväl­len, den 9 maj 2014. Vid 20-ti­den ska han ha be­fun­nit sig vid Wrang­els­ga­tan – där­ef­ter upp­hör spå­ren.

* Lör­da­gen den 10 maj an­träf­fa­des Al­bin Ei­nar­sen död vid en bäck i ett skogs­par­ti på Frennarp i Halm­stad. Ären­det ru­bri­ce­ra­des som en olyc­ka.

* På kväl­len da­gen ef­ter, sön­da­gen den 11 maj, med­de­la­de po­li­sen att man ha­de änd­rat ru­bri­ce­ring­en. Döds­fal­let skul­le då ut­re­das som ett mord. * Mordut­red­ning­en fort­sat­te un­der

som­ma­ren och po­li­sen tog bland an­nat hjälp av gär­nings­man­na­pro­fil­grup­pen. De­ras ar­be­te stärk­te te­sen om att Al­bin ha­de bli­vit mör­dad.

* I slu­tet av 2014 med­de­la­de Al­bins an­hö­ri­ga att man ha­de sam­lat ihop 100000 kro­nor – peng­ar som skul­le gå till den el­ler de som läm­na­de ett av­gö­ran­de tips om vad som egent­li­gen ha­de hänt.

* I maj 2015, ett år ef­ter mor­det, be­rät­ta­de Ce­ci­lia Bergsten på po­li­sens grova brotts­ro­tel för HP att de ha­de fått in mäng­der med in­for­ma­tion och hållt långt över hund­ra för­hör.

* I feb­ru­a­ri 2016 greps och an­hölls en då 18-årig man som miss­tänkt för med­hjälp till mor­det. Ef­ter någ­ra da­gar med för­hör släpp­tes han på fri fot och ef­ter yt­ter­li­ga­re en tid av­skrevs miss­tan­kar­na mot ho­nom helt och hål­let.

* I bör­jan på ja­nu­a­ri sa­de Ce­ci­lia Bergsten till HP att ären­det i hu­vud­sak låg vi­lan­de men att man ut­red­de al­la tips som kom in. Till tid­ning­en Kvälls­pos­ten sa­de Bergsten ock­så att man ha­de ”sig­na­ler som kan le­da till att Al­bins död rul­las upp och de

skyl­di­ga ställs in­för rät­ta” – men vad det var för sig­na­ler vil­le hon in­te spe­ci­fi­ce­ra.

* Mån­da­gen den 30 ja­nu­a­ri greps en 20-årig man miss­tänkt för mor­det och se­na­re un­der ef­ter­mid­da­gen an­hölls han.

* Det hölls någ­ra kor­ta­re för­hör med 20-åring­en un­der tis­da­gen och ons­da­gen – och på för­mid­da­gen

tors­da­gen den 2 feb­ru­a­ri läm­na­des en häkt­nings­fram­stäl­lan in till tings­rät­ten i Halm­stad. Un­der häkt­nings­för­hand­ling­en, som bör­ja­de kloc­kan 13 den 2 feb­ru­a­ri, er­kän­de 20-åring­en att han ha­de or­sa­kat Al­bin Ei­nar­sens död. 20åring­en ne­kar till mord, men er­kän­ner att han miss­hand­lat Al­bin den ak­tu­el­la kväl­len.

* I bör­jan på mars skul­le åtal ha väckts, men åtals­ti­den för­läng­des med yt­ter­li­ga­re fy­ra vec­kor.

* I slu­tet på mars för­läng­des åtals­ti­den yt­ter­li­ga­re och på tis­da­gen den 28 mars sa­de åkla­ga­re Gi­se­la Sjö­vall att man räk­nar med att väc­ka åtal i mit­ten på april.

* Un­der ti­den som 20-åring­en sut­tit häk­tad har han ge­nom­gått en rättspy­ki­a­trisk un­der­sök­ning. Ut­lå­tan­det kom den 5 april och i det slog man fast att 20-åring­en in­te led av nå­gon all­var­lig psy­kisk stör­ning var­ken nu el­ler vid ti­den för då­det.

* Tors­da­gen den 20 april väck­tes åtal mot 20-åring­en. Åkla­ga­ren ru­bri­ce­rar hän­del­sen som mord och be­skri­ver gär­ning­en så här: ”NN har den 9 maj 2014 i ett grön­om­rå­de i när­he­ten av Fren­narps­vä­gen i Halm­stad upp­såt­li­gen be­rö­vat Al­bin Ei­nar­sen li­vet ge­nom att ut­sät­ta ho­nom för kraf­tigt trub­bigt våld mot an­sik­tet och åtstra­man­de våld mot hal­sen, var­ef­ter han har lagt Al­bin Ei­nar­sen i vatt­net i en bäck.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.