Fakta: Om­bygg­na­den av Klit­ter­vä­gen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* I ja­nu­a­ri 2016 på­bör­ja­des etapp 2 i upp­rust­ning­en av Klit­ter­vä­gen.

* Det hand­lar om he­la den söd­ra sträc­kan av vägen, från Oce­an Ho­tel till Ne­tas berg.

* Om­bygg­na­den in­ne­bär bland an­nat fler cy­kel­par­ke­ring­ar och sitt­grup­per.

* Den in­ne­bär ock­så att näs­tan al­la par­ke­ring­ar på den öst­ra si­dan av vägen för­svin­ner.

* Bud­ge­ten för om­bygg­na­den lig­ger på 15 mil­jo­ner kro­nor.

* Ar­be­tet har ut­förts av Pe­ab, som vann kom­mu­nens upp­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.