Ring­hals sa­ne­ra­re krä­ver bätt­re vill­kor

FACK­LI­GA PRO­TES­TER: Miss­nö­je med pro­cen­tu­ell lö­neök­ning och om­or­ga­ni­sa­tion i stäl­let för för­hand­ling. Per­so­nal in­om sa­ne­ring och ren­håll­ning vars­lar om to­tal ar­bets­ned­lägg­ning den 12 maj.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Vå­ren är här men de som pla­ne­rar snöröj­ning­en tän­ker re­dan på vin­tern. Kom­mu­nen har svårt att be­man­na snö­sväng­en. In­tres­set bland åke­ri­er­na är lågt men att åter­upp­väc­ka den eg­na gam­la trans­port­cen­tra­len är in­te ak­tu­ellt.

Kom­mu­nens snöröj­ning sköts till sto­ra de­lar av pri­va­ta fö­re­tag men på se­na­re år har det bli­vit svårt att hit­ta ent­re­pre­nö­rer som vill job­ba med vin­ter väg­håll­ning.

– Förr i ti­den bygg­des det in­te så myc­ket på vin­tern och då be­höv­de bygg­bran­schens last­bi­lar nå­got att gö­ra. Men nu har bran­schen löst en del tek­nis­ka pro­blem och det byggs året runt, sä­ger hamn- och ga­tu­nämn­dens ord­fö­ran­de Tobias Carlsson (L).

För att pum­pa kom­mu­nens musk­ler i snöröj­ning­en har po­li­ti­ker­na i hamn- och ga­tu­nämn­den ve­lat kö­pa in en egen last­bil som kan sät­tas in i snö­sväng­en. Last­bi­len, som be­räk­nas kos­ta 3,5 mil­jo­ner kro­nor, skul­le ock­så kun­na an­vän­das till an­nat kom­mu­nalt ar­be­te.

Ti­di­ga­re ha­de kom­mu­nen en stor egen ma­skin­park som sat­tes in i snöröj­ning­en. Men den så kal­la­de trans­port­cen­tra­len la­des ner 2013 – trots per­so­na­lens var­ning­ar om att en si­tu­a­tion lik­nan­de den i dag skul­le kun­na upp­stå.

NY­LI­GEN VAR FÖR­SLA­GET om last­bil­sin­kö­pet up­pe på kom­mun­sty­rel­sens bord. Där blev det nej.

– Det finns fle­ra an­led­ning­ar till det. En är att vi för någ­ra år se­dan av­veck­la­de vår trans­port­cen­tral. Då sa vi att det var bätt­re att kö­pa den här ty­pen av tjäns­ter. Dess­utom var det ett då­ligt be­rett be­sluts­un­der­lag, sä­ger ord­fö­ran­de Ann­char­lot­te Sten­kil (M).

– Vi ha­de en stor dis­kus­sion om trans­port­cen­tra­lens va­ra el­ler in­te va­ra när det be­slu­tet togs för någ­ra år se­dan. Till slut blev den ned­lagd. Och så är det. Att bör­ja job­ba upp en ny trans­port­cen­tral nu skic­kar väl­digt kons­ti­ga sig­na­ler, sä­ger vice ord­fö­ran­den Ja­na Nils­son (S).

HANS PARTIKAMRAT I hamn- och ga­tu­nämn­den Lennart Isaksson (S) tyc­ker in­te att en en­da last­bil gör en ny trans­port­cen­tral, men to­nar sam­ti­digt ner pro­ble­met: – Vi får väl tit­ta på al­ter­na­tiv. Att kom­mun­led­ning­en in­te vill öpp­na plån­bo­ken kom­mer att ska­pa pro­blem, kon­sta­te­rar där­e­mot tjäns­te­män­nen på hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en i en rap­port:

”Det­ta kom­mer med myc­ket stor san­no­lik­het in­ne­bä­ra att nämn­den står ut­an er­for­der­lig vagn­park in­för vin­ter­sä­song­en 2017/2018. Det­ta kan in­ne­bä­ra bris­tan­de fram­kom­lig­het som i sin tur ge­ne­re­rar höga sam­hälls­e­ko­no­mis­ka kost­na­der. För­valt­ning­en får re­dan un­der vå­ren bör­ja ar­be­ta med pla­ne­ring av vin­ter­väg­håll­ning­en in­för sä­song­en 2017/2018 ut­i­från pre­mis­sen att stan­dar­den be­hö­ver sän­kas.”

TOBIAS CARLSSON (L) är även le­da­mot av kom­mun­sty­rel­sen men i egen­skap av hamn- och ga­tu­nämn­dens ord­fö­ran­de kon­sta­te­rar han att hans nämnd nu mås­te hit­ta en an­nan lös­ning.

– Vi får för­sö­ka med en upp­hand­ling i al­la fall. Det är nog inga pro­blem att hit­ta en an­nan lös­ning på kort sikt. Men på läng­re sikt är in­tres­set lågt att ta den här ty­pen av upp­drag. Det är så klart en pris­frå­ga men det är ock­så frå­ga om att åke­ri­er och de som äger last­bi­lar in­te vill kny­ta upp sig.

Bild: CA­RIN RUDEHILL/ARKIV

TRAFIKKAOS. Kom­mu­nens tjäns­te­män mär­ker ett mins­kan­de in­tres­se för snö­sväng­en bland bygg­fö­re­tag och åke­ri­er. Idén om att kom­mu­nen ska gö­ra en stör­re del av job­bet per egen ma­skin får nob­ben av kom­mun­led­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.