När ska det vän­da uppåt för Ös­ter­går­den?

ÄLDRE­OMSORG. Hur många fler ar­tik­lar om li­vet på äldre­bo­en­det Ös­ter­går­den i Var­berg ska fal­la un­der be­teck­ning­en ne­ga­tiv pub­li­ci­tet?

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

LE­DA­RE 5/5. När ska kom­mu­nens po­li­ti­ker och tjäns­te­män på all­var sät­ta ner fo­ten och be­stäm­ma sig för att Ös­ter­går­dens verk­sam­het istäl­let ska le­da till ut­rops­tec­ken – po­si­ti­va ut­rops­tec­ken?

Nu se­nast hand­la­de det om att högs­ta che­fen för bo­en­det pri­o­ri­te­ra­de ett an­nat mö­te istäl­let för att när­va­ra när Ar­bets­mil­jö­ver­ket var på be­sök för att dis­ku­te­ra natt­per­so­na­lens si­tu­a­tion. Det ska sä­gas att vi in­te har fak­ta om vad det­ta and­ra mö­te hand­la­de om (den till­för­ord­na­de av­del­nings­che­fen vill in­te ut­ta­la sig om det­ta) och för­hopp­nings­vis var det ock­så väl­digt vik­tigt. Men med tanke på den tur­bu­lens som upp­stått på Ös­ter­går­den och som ver­kar ha svårt att läg­ga sig är det med ut­om­stå­en­de ögon och öron lik­väl svårt att in­te an­se att det­ta var en il­la vald pri­o­ri­te­ring av mö­te att gå på.

ETT BRA LE­DAR­SKAP in­ne­bär många gång­er att du har för­tro­en­de för di­na kol­le­gor och där­med de­le­ge­rar upp­gif­ter till dem. Men ett bra le­dar­skap in­ne­bär ock­så att du som chef ser när du in­te ska de­le­ge­ra ut­an själv be­hö­ver ta an­svar för ett ären­de. När verk­sam­he­ten du an­sva­rar för är ut­satt för stark kri­tik, bå­de in­i­från och ut­i­från, gäl­ler det att sig­na­le­ra: jag, som högs­ta an­sva­rig, tar det­ta på fullt all­var och tar mig där­för tid att va­ra på plats.

Till för­svar för den och de med högst an­svar för verk­sam­he­ten på Ös­ter­går­dens ska det sam­ti­digt till­läg­gas att en ne­ga­tiv spi­ral ibland kan va­ra svår att vän­da, även ef­ter in­för­da åt­gär­der. Det som en gång va­rit ne­ga­tivt kan fort­satt lig­ga och små­bubb­la. Men även den­na aspekt på hur det ge­ne­rellt bru­kar va­ra pe­kar ock­så på be­ho­vet av ett stort mått ly­hörd­het.

FINNS DET DÅ ett ljus i tun­neln för Ös­ter­går­den och kanske bätt­re verk­tyg i form av mer re­sur­ser för an­sva­ri­ga che­fer att öka möj­lig­he­ten att le­va upp till en verk­sam­het som fun­ge­rar bätt­re för bå­de per­so­na­len och de äld­re? Jo, en för­hopp­ning finns trots allt i det att ma­jo­ri­te­ten i kom­mun­sty­rel­sen vill till­fö­ra mer peng­ar för att öka kva­li­te­ten i om­sor­gen. Det­ta gäl­ler dock först bud­getå­ret 2018, vil­ket i dags­lä­get tro­li­gen upp­levs som ljus långt bort i ho­ri­son­ten för de som vän­tar på bätt­re ti­der.

nå­gon nyt­ta med (om än nå­got cy­niskt) de ne­ga­ti­va ny­he­ter som sipp­rat ut från Ös­ter­går­den är det­ta trots allt en på­min­nel­se om att allt in­te är och blir ljuvt och vac­kert ba­ra för att det of­fent­li­ga an­sva­rar för verk­sam­he­ten. Bra och då­li­ga ex­em­pel finns helt en­kelt på bå­da si­dor, oav­sett det är om­sorgs­verk­sam­het som be­drivs pri­vat el­ler of­fent­ligt. Det vik­ti­ga i slutän­den är trots allt att kon­trollin­stan­sen fun­ge­rar så att var­je verk­sam­het ut­vär­de­ras. Och ska so­ci­al­nämn­den i Var­berg nå upp till si­na eg­na mål för att bi­dra till Var­bergs vi­sion för 2025, ex­em­pel­vis ”Pro­fi­le­ring av äldre­bo­en­den för att till­go­do­se oli­ka kund­be­hov”, då gäl­ler det att stöd­ja Ös­ter­går­dens för­bätt­rings­ar­be­te; för ”pro­fi­le­ring­en” är fort­satt in­te nå­got att skyl­ta med.

Ma­jo­ri­te­ten i kom­mun­sty­rel­sen vill till­fö­ra mer peng­ar för att öka kva­li­te­ten i om­sor­gen.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

MOTLUT. ”Pro­fi­le­ring av äldre­bo­en­den för att till­go­do­se oli­ka kund­be­hov”. Så här ly­der ett av må­len för so­ci­al­nämn­den i Var­berg, men vem och vad som till­go­do­ses på Ös­ter­går­den kan till viss del ses som oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.