PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Re­ge­ring­en tycks öns­ka att det pro­vi­so­ris­ka ska bli per­ma­nent. Men vill den att Sve­ri­ge ska fort­sät­ta va­ra del av EU:S sto­ra tri­umf, Scheng­ensam­ar­be­tet? I så fall vo­re det klokt att lyss­na på Eu-kom­mis­sio­nen och bör­ja för­be­re­da en plan för av­skaf­fan­det av kon­trol­ler­na.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* Skärp­ta gränskontroller är na­tur­ligt­vis önsk­värt det ock­så, men det er­sät­ter in­te be­ho­vet av Id-kon­trol­ler på den dans­ka si­dan. I det osäk­ra lä­ge som rå­der bor­de re­ge­ring­en id­ka för­sik­tig­hets­prin­ci­pen. Det är på tok för ti­digt att tap­pa kris­med­ve­tan­det.

Ex­pres­sen (lib)

* De har för­svå­rat li­vet för många med­bor­ga­re i re­gi­o­nen, på­ver­kat till­väx­ten ne­ga­tivt och krävt myc­ket re­sur­ser från en re­dan hårt prö­vad lo­kal po­lis. Men det är svårt att på­stå ett det sker med vär­dig­het för re­ge­ring­en. Ena hal­van ver­kar miss­nöjd och den and­ra fi­rar. Och yt­terst ver­kar EU ta­git be­slu­tet, in­te svens­ka po­li­ti­ker.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* San­no­likt är Yge­man där­till väl med­ve­ten om att po­li­sens re­sur­ser in­te kom­mer att räc­ka till, men att den il­le­ga­la ge­nom­ström­ning­en trots allt ska bli re­la­tivt li­ten. Mi­gra­tions­ver­ket har re­dan pro­gno­sti­se­rat ett nå­got ökat asyl­tryck (från en, nu­me­ra, re­la­tivt låg ni­vå) de när­mas­te åren.

Norr­kö­pings Tid­ning­ar (M)

* Att id-kon­trol­ler­na av­skaf­fas är na­tur­ligt­vis varmt väl­kom­met, men Yge­man bor­de för­tyd­li­ga tan­kar­na ba­kom den nya ord­ning­en. In­te tror han väl att det blir bätt­re för lan­det med strik­ta­re gränskontroller som ut­förs på be­kost­nad av an­nat po­lis­ar­be­te?

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* Var­för nö­jer man sig med yt­li­ga hän­vis­ning­ar till att ”and­ra åt­gär­der gör att id­kon­trol­ler­na kan upp­hö­ra” när ”si­tu­a­tio­nen i vår om­värld är dock fort­fa­ran­de osä­ker”? Re­ge­ring­en mås­te mo­ti­ve­ra mer än så, Sve­ri­ge är stör­re än Mal­mö.

Små­lands­pos­ten (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.