Grenå­fär­jan är en del av Var­berg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Fär­je­lin­jen mel­lan Var­berg och Grenå öpp­na­des i maj 1960. Ge­ne­ra­tio­ner var­ber­ga­re har un­der åren sett fär­jan kom­ma och gå. Den har un­der 57 år va­rit en vär­de­full del av Var­berg och har un­der åren bi­dra­git till att gö­ra sta­den känd men även haft stort be­ty­del­se för vårt tu­rist­liv samt för kom­mu­nens nä­rings­liv. Fär­je­tra­fi­ken ger dess­utom sys­sel­sätt­ning för ett stort an­tal per­so­ner.

Att ba­ra till­skri­va Grenå­fär­jan på ”nostal­gi­kon­tot” är att för­ringa den­na verk­sam­het.

I SAM­BAND MED bygg­na­tion av nya stads­de­len Väs­ter­port mås­te ham­nen flyt­tas och byg­gas om och där­med mås­te även fär­je­ter­mi­na­len flyt­tas. Flytt­ning­en av fär­je­ter­mi­na­len med­för sto­ra kost­na­der och be­räk­nas till ca 300 mil­jo­ner. Vå­ra le­dan­de po­li­ti­ker vil­le att Ste­na Li­ne skul­le stå för den do­mi­ne­ra­de de­len av den­na sum­ma vil­ket nu kom­mer att tvinga bort fär­je­för­bin­del­sen från Var­berg.

En jäm­na­re för­del­ning av kost­na­der­na bor­de ef­ter­strä­vats där Ste­na stod för de kost­na­der som är spe­ci­el­la för en fär­je­ter­mi­nal me­dan kom­mu­nen som en del av in­fra­struk­tu­ren stod för hamn­bygg­na­tion, mudd­ring­ar, till­farts­vä­gar mm. Det­ta är in­ve­ste­ring­ar som all­tid har ett vär­de även om Grenå­fär­jan nå­gon gång i fram­ti­den skul­le av­veck­las.

Fär­je­för­bin­del­sen ger dess­utom ett stort an­tal ar­bets­till­fäl­le, gag­nar nä­rings­li­vet och tu­rist­nä­ring­en samt ger Var­berg bra PR vil­ket bor­de be­ak­tas i kost­nads­för­del­ning­en.

STE­NA BE­TA­LAR nu­va­ran­de en år­lig hy­ra på när­ma­re 6 mil­jo­ner kro­nor till kom­mu­nen. Den­na sum­ma skul­le som ett re­sul­tat av hamn­flytt­ning­en be­hö­va hö­jas men in­om kost­nads­e­ko­no­mis­ka rim­li­ga grän­ser för Ste­na.

Hal­lands ham­nar Var­berg har sin do­mi­ne­ran­de verk­sam­het in­om skogsnä­ring­en. Var­bergs hamn är Sveriges störs­ta för så­ga­de trä­va­ror. Bo­la­get re­do­vi­sar för 2015 en vinst med 4,5 mil­jo­ner kro­nor.

Det är all­tid en risk att va­ra för be­ro­en­de av ett verk­sam­hets­om­rå­de. Vå­ra skogs­in­du­stri­er kom­mer all­tid att ex­por­te­ra via de ham­nar som är kon­kur­rens­kraf­ti­gast och det­ta kan för­änd­ras över ti­den och ut­gör ing­en för­sum­bar risk för Var­bergs hamn.

VAR­BERGS KOM­MUN HAR in­te ställt lik­nan­de krav på skogs­in­du­stri­er­na el­ler öv­ri­ga verk­sam­he­ter att med­ver­ka i fi­nan­sie­ring av hamn­flytt­ning­en. Kost­na­der­na för den­na del är snar­lik som kost­na­der­na för flytt­ning av fär­je­ter­mi­na­len.

Att ha kvar fär­je­för­bin­del­sen är att spri­da ris­ker­na i vå­ra hamn­verk­sam­he­ter.

Med en ned­lägg­ning av fär­je­för­bin­del­sen med Dan­mark/kon­ti­nen­ten för­svin­ner på gott och ont en stor mängd gods­tra­fik. Den­na tra­fik sprids ut på E6:an samt in­åt lan­det via riks­väg 41 och läns­väg 153. Om­vänt sker på sam­ma till­farts­vä­gar ex­port ut via Var­berg.

Med en ned­lägg­ning av fär­je­för­bin­del­sen för­svin­ner ett av ar­gu­men­ten för nöd­vän­di­ga om­bygg­na­der av des­sa vägar.

JAG TROR ATT vi är många som även i fram­ti­den skul­le vil­ja ha kvar fär­je­för­bin­del­sen Var­berg/grenå in­te minst de per­so­ner och verk­sam­he­ter som här har sin sys­sel­sätt­ning.

Jag har även sak­nat en de­batt om frå­gan in­om po­li­ti­ken samt bland all­män­he­ten fö­re be­slut.

Grenå­fär­jan bi­drar även till Var­bergs kom­muns vi­sion att va­ra väst­kus­tens kre­a­ti­va mitt­punkt. Mor­gan Bör­jes­son (KD) er­sät­ta­re i hamn- och

ga­tu­nämn­den

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VIK­TIG DEL. Att ha kvar fär­je­för­bin­del­sen är att spri­da ris­ker­na i vå­ra hamn­verk­sam­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.