Ste­na Li­ne, tack och ad­jö

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Var­berg mis­ter kon­tak­ten med kon­ti­nen­ten när Ste­na Li­ne flyt­tar till Halm­stad. Var­berg mis­ter även fö­re­tag som är be­ro­en­de av en för­bin­del­se mot väs­ter.

Lo­tab med ca 25 an­ställ­da nämn­des för­ra gång­en HN skrev en ar­ti­kel om flyt­ten. Lo­tab trans­por­te­rar mjölk­pro­duk­ter i långa tank­släp till och från Var­berg för vi­da­re trans­port till Ar­las an­lägg­ning­ar. Flyt­tar de ock­så till Halm­stad då trans­por­ter­na blir läng­re?

Det är Var­bergs kom­mun som krä­ver av Ste­na Li­ne att flyt­ta på sig, Då skall Var­bergs kom­mun be­ta­la kost­na­der­na.

Men ty­värr är by­rå­kra­ter­na som van­ligt in­kom­pe­ten­ta att för­stå vad en flytt från Var­berg gör i ska­da för kom­mu­nen, tu­rist­tra­fi­ken som­mar­tid, som är stor, fram­ti­da fö­re­tags eta­ble­ring­ar som ham­nar i and­ra kom­mu­ner på grund av kommunikation med flyg, båt etc samt sam­ar­bets­vil­ja.

Var­bergs by­rå­kra­ter dröm­mer om sitt Väs­ter­port för ri­ke­mans­fol­ket och fiff­la­re som har råd att be­ta­la.

Men de lyss­nar in­te på att så­väl Grön­landsi­sen samt Antark­tis smäl­ter snab­ba­re än be­räk­nat och att det in­te ba­ra be­ror på Sve­ri­ge ut­an he­la världens utsläpp av CO2 och även om al­la i he­la värl­den slu­ta­de att släp­pa ut för­ore­ning­ar så skul­le det ta 30 år in­nan oli­ka vä­der­fe­no­men upp­hör och det vän­der.

Så Väs­ter­port lik­som tun­neln som få­tal vill ha om 10 år, kom­mer att ta emot 1-2 me­ter hög­re vat­ten­stånd.

Det ta­las om pum­par, men så sto­ra pum­par har in­te till­ver­kats än­nu som kan hål­la tun­neln vat­ten­fri vid hög­re hav­s­ni­vå­er och sto­ra or­kan stor­mar.

Så än­nu en gång har by­rå­kra­ter­na sett till att mins­ka köp­män­nens om­sätt­ning i fram­ti­den på grund av ute­bli­ven tu­rism från Dan­mark. Köp­män­nen för­lo­ra­de i snitt 60 mil­jo­ner i ökad om­sätt­ning när Whe­els & Wings för­svann till Fal­ken­berg vil­ket de­ras kom­mun och köp­män jubla­de åt. Nu jub­lar Halm­stad som får mer tu­rism samt fler ar­bets­till­fäl­len.

In­kom­pe­tens i be­sluts­fat­tan­de kom­mu­nal re­gi bor­de va­ra eko­no­miskt straff­bart.

Min åsikt och den står jag för ut­an cen­sur till 100 pro­cent med rak rygg.

Ben­ny Ben­jo Jons­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.